Respublikinis iškalbos meno konkursas Tauragės ,,Šaltinio“ progimnazijoje

Vasario 2d., jau antrąjį kartą, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių respublikinio oratorinio meno anglų kalba konkursas. Pagrindinė konkurso tema šiemet buvo ,,Beauty is in the eye of the beholder’’ (,,Grožio suvokimas yra subjektyvus’’). Konkursą organizavo Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pavaduotuoja  neformaliajam švietimui A. Biknerienė, anglų kalbos mokytojos I. Siutilienė, L. Valuckienė, V. Janonienė, Tauragės PMMC bei rajono anglų kalbos mokytojų metodinė taryba. Konkurse dalyvavo 42 moksleiviai iš dvylikos respublikos mokyklų: Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos, Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos, Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos, Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos, Tauragės „Aušros“ pagrindinės mokyklos, Raseinių Šaltinio progimnazijos, Šilutės Pamario pagrindinės mokyklos, Marijampolės ,,Šaltinio’’ pagrindinės mokyklos, Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazijos, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos, Tarailių progimnazijos ir Kelmės Kražantės progimnazijos.

Dėl gausaus dalyvių skaičiaus, dalyviai buvo suskirstyti į du srautus. Mokinių viešosios kalbos buvo vertinamos nominacijomis, atsižvelgta į charakteringiausius aspektus kiekvieno oratoriaus kalboje. Pastebėtas labiausiai įtikinančią kalbą pasakęs moksleivis, geriausiai kūno kalbą įvaldęs ir kontaktą su klausytojais užmezgęs dalyvis, entuziastiškiausios kalbos autorius – tai tik keleto suteiktų dalyvių kalboms nominacijų įvardijimas. Abiejuose srautuose nominaciją ,,Už geriausią kalbą’’ laimėjo Tauragės ,,Šaltinio’’ progimnazijos mokinės: 8d klasės mokinė Marija Vasiliauskaitė (‘’When beauty reveals itself the most’’, mokytoja V. Janonienė) ir 8d klasės mokinė Viltė Stankutė (‘’Different ideas of what is beautiful’’, mokytoja L. Valuckienė).

 

Metodinė – praktinė konferencija „Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida.“

DSC09002

Tauragės Žalgirių gimnazijoje 2017 sausio 5 d. vyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija “Mokinių vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo diferencijavimas  ir  individualizavimas pamokoje. Gerosios patirties sklaida“. Konferencijos  tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, kaip tobulinti mokinių vertinimą ir skatinti sąmoningą, objektyvų įsivertinimą, kaip efektyviai diferencijuoti ir individualizuoti ugdomąją medžiagą šiuolaikinėje pamokoje siekiant mokinio pažangos.

Konferencijoje dalyvavo  daugiau nei 160 kolegų iš Šilalės, Šilutės, Jurbarko bei Tauragės miestų ir rajonų, o taip pat Pagėgių savivaldybės. Konferencija prasidėjo muzikiniu gimnazistų pasirodymu ir gimnazijos direktoriaus Jono Jatauto bei Tauragės PMMC metodininkės Vilmos Vaičekauskienės sveikinimu. Plenarinėje konferencijos dalyje dalyviai išklausė tris pranešimus apie mokinių vertinimą ir įsivertinimą, mokomosios medžiagos diferencijavimą  ir  individualizavimą pamokoje. Pranešėjos ir konferencijos koordinatorės direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Trijonienė ir anglų kalbos mokytoja ekspertė Janina Pukelienė apžvelgė pagrindinius vertinimo ir įsivertinimo, diferencijavimo ir individualizavimo aspektus, Tauragės savivaldybės švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Danguolė Petkienė analizavo mokinių vertinimo ir įsivertinimo  praktinius pavyzdžius, o  Žalgirių gimnazijos psichologė Ina Kalvanienė atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į psichologinę įsivertinimo reikšmę, akcentuodama, kad įsivertinimas skatina savivertę bei motyvaciją.

Antroji konferencijos dalis vyko atskirose darbo grupėse: Lietuvių kalbos ir socialinių mokslų; Užsienio kalbų; matematikos, IKT ir gamtamokslinio ugdymo; Menų, technologijų ir kūno kultūros.

Dirbant grupėse kolegos dalinosi savo gerąja patirtimi (buvo išklausytas 21 pranešimas) ir aktyviai diskutavo.

Trečioji konferencijos dalis – apibendrinimas – vyko gimnazijos aktų salėje. Apibendrindami savo darbą mokytojai priėjo prie išvados, kad mūsų visų tikslas tas pats, kad mokiniai savo nuolatiniu darbu, padedami mokytojų, pasiektų aukščiausius įvertinimus  ir pasisekimą gyvenime.

Pasibaigus renginiui konferencijos dalyviai neskubėjo skirstytis, daugelis mėgavosi gera nuotaika ir dalinosi įspūdžiais, mintimis bei ateities planais.

 

Konferencijos koordinatorės Janina Pukelienė ir Lina Trijonienė

 

 

AR VAIKAS BRANDUS MOKYKLAI?

Vaiko brandumas vertinamas gavus tėvų (globėjų) prašymą, jiems pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai; ugdyti vaiką pagal pradinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai. Vaiko brandumą vertina pedagoginių psichologinių tarnybų arba švietimo pagalbos tarnybų psichologai.

Remiantis 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 „Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu“, vaiko brandumas vertinamas kiekvienais metais nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pedagoginės psichologinės tarnybos vadovui nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą;
 • vaiko gimimo liudijimo kopiją;
 • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją (Aprašo 1 priedas), jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.
 • 1-priedas
 • Brandumas mokyklai

Paroda „Vienu žvilgsniu“

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną, kurią 1992 m. pabaigoje paskelbė Jungtinių Tautų Organizacija. Šią dieną visuomenė supažindinama su neįgaliųjų žmonių problemomis, primenama apie žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių visuotinumą, nedalomumą, tarpusavio priklausomumą ir ryšį bei būtinybę neįgaliesiems užtikrinti galimybę visapusiškai naudotis šiomis teisėmis ir laisvėmis be diskriminacijos, ką plačiai deklaruoja ir JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Norėdami atkreipti visuomenės dėmesį į neįgalų asmenį, sutelkėme visas Tauragės rajono mokyklas, surengdami mokinių su įvairiomis negalėmis piešinių parodą „Vienu žvilgsniu“. Piešinių paroda siekėme vienyti dvi socialines grupes: neįgaliuosius ir sveikąją visuomenės dalį. Įvairių renginių dėka norime mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir tenkinti kultūrinius poreikius. Neįgaliems asmenims ypač svarbu būti pilnaverčiais ir aktyviai dalyvauti pramoginiame ir kultūriniame gyvenime.

img_1925

Pasidžiaugti mokinių sukurtu stebuklu – piešiniais,  galėjo visa Tauragės rajono bendruomenė, o gruodžio 15 dieną Birutės Baltrušaitytės  viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje „Batuotas katinas“ vyko baigiamasis Tauragės rajono mokinių piešinių parodos „Vienu žvilgsniu“ renginys.  Parodos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis bei nuostabiu lėlių teatro spektakliu „Pepė ilgakojinė“.

Nuoširdžiai dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už skirtas lėšas projekto įgyvendinimui, renginio globėjai Tauragės rajono savivaldybės tarybos narei Ritai Grigalienei už šiltus žodžius ir dovanėles, vaikų  literatūros skyriaus „Batuotas katinas“ darbuotojoms už suteiktas vaikams emocijas, stebint lėlių spektaklį.

Renginį organizavo Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla.

img_1944

img_1959

Rajoninė popietė „Vėrinys Šv. Kalėdoms“

dsc08707

Gruodžio 14d. Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose vyko rajoninė mokyklų popietė „Vėrinys Šv. Kalėdoms“. Popietę organizavo rajono tikybos mokytojų metodinis būrelis, Tauragės parapijos klebonas – dekanas Vytautas Gedvainis ir PMMC.

Popietėje dalyvavo beveik visų rajono mokyklų mokinių komandos ir mokiniams talkinantys tikybos, muzikos, technologijų, dailės, lietuvių kalbos ir pradinių klasių mokytojai.

Visus popietės dalyvius džiugino kūrybinių darbų paroda ir žavūs, įtraukiantys ir spinduliuojantys Kalėdinėmis nuotaikomis mokinių  ir mokytojų pasirodymai. Daug gerų emocijų sukėlė parapijos kunigo Rolando ir tikybos mokytojų A. Gailiuvienės ir N. Grigaravičienės giesmė įtraukusi visus popietės dalyvius.

dsc08729

dsc08761

 

Anglų kalbos meninis konkursas „Muzikinė kaukė“

20161209_141522

Šių metų gruodžio 9d. Tauragės Jovarų pagrindinėje mokykloje vyko rajoninis 7-10 klasių mokinių anglų kalbos meninis konkursas ,,Muzikinė kaukė“. Jame dalyvavo aštuonios 7-10 klasių mokinių komandos iš „Šaltinio“ progimnazijos (anglų k. mokyt. V. Janonienė, L. Valuckienė, V. Petraitienė), Batakių vidurinės mokyklos (anglų k .mokyt. R. Bernotienė , muzikos mokyt. I. Žiaušienė), „Versmės“ gimnazijos (anglų k. mokyt. D. Kaminskienė), Skaudvilės gimnazijos (anglų kalbos mokyt. K. Monstavičienė, J. Mockienė, G. Simanauskienė), Žalgirių gimnazijos (anglų k. mokyt. I. Vaišnoraitė), Gaurės pagrindinės mokyklos (anglų kalbos mokyt. I. Kalkovienė) ir Jovarų pagrindinės mokyklos (anglų k. mokyt. L. Eskienė).

Renginiui mokiniai turėjo pasirinkti muzikinį kūrinį – dainą anglų kalba, patys jį atlikti, bei tinkamai parodijuoti to kūrinio atlikėją. Komandos rinkosi tokias dainas, kaip „White Winter Hymnal“, „Iron Man“ „The Boy Does Nothing“, „Mix of 90`s“, „I wanna know“ .

Dainininkus vertino komisija, kurioje rimtai dirbo Tauragės r. savivaldybės švietimo skyriaus vyr. specialistė D Petkienė, SMC anglų k. vyresnioji mokytoja A. Sermontienė ir Jovarų pagrindinės mokyklos muzikos vyresnioji mokytoja R. Fominichienė.

Visi dalyviai pasipuošė Jovarų mokyklos mokinių pagamintomis apyrankėmis ir pelnė įvairius apdovanojimus – auksinio balso, geriausio solinio dainavimo, geriausios poros, kostiumo dizaino, artistiškiausio, nuostabiausio pasirodymo, labiausiai atitikusį tikrą dainininką.

20161209_135947

Renginį organizavo Jovarų pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytojos L. Eskienė, V. Antanavičienė, R. Norvilienė, L. Mateikaitė, L. Orlingienė ir L. Trijonienė.

Rajoninis piešinių konkursas „Korupcija vaiko akimis“

Gruodžio 8d. PMMC vyko rajoninio piešinių konkurso „Korupcija vaiko akimis“, skirto kasmet gruodžio 9-ają visame pasaulyje minimai Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti, kūrybinių darbų vertinimas. Vertinimo komisijos pirmininkas ir konkurso globėjas – Kęstutis Vaičaitis, savivaldybės specialistas vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę. Komisijos nariai rajono dailės mokytojos: Z.Medelienė, G.Budginienė, J.Išorienė, D.Vaitkevičienė.

dsc08647

Susumavus visų komisijos narių darbų vertinimo balus išrinkti geriausi darbai dviejose amžiaus grupėse:

7- 8 kl. amžiaus gr.

 1. Paula-Emilija Ažnaitė – Tarailių progimnazija;
 2. Greata Petravičiutė – Žygaičių gimnazija;
 3. Ugnė Motuzaitė – Martyno Mažvydo progimnazija.

9-10 kl. amžiaus gr.

 1. Rugilė Altaravičiūtė – „Versmės“ gimnazija;
 2. Vilija Vilčauskaitė – Žalgirių gimnazija;
 3. Lijana Zakšauskaitė – „Versmės“ gimnazija.

Sveikiname konkurso laimėtojus ir jų mokytojus.

dsc08655

Susitikimas su UPC komanda

dsc08579

Lapkričio 30d. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko rajono mokyklų atstovų, Švietimo skyriaus specialistų ir PMMC darbuotojų susitikimas su Ugdymo plėtotės centro (UPC) komanda. Susitikimą organizavo Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistai. Susitikimo tikslas – metodinė veikla, jos tobulinimo galimybės.

Susitikimo pradžioje kalbėjusi, Tauragės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Lina Oželytė pristatė šio susitikimo priežastis ir lūkesčius.

Daug minčių pamąstymui apie metodinę veiklą pateikė UPC direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius, keldamas klausimą „Metodinės veiklos: ar galima kitaip?“

Susitikimo metu buvo daug diskusijų bandant išgryninti kur yra didžiausios metodinės veiklos vykdymo problemos, kas metodinę veiklą padarytų patrauklesnę, kaip į metodinę veiklą įtraukti visą pedagoginę bendruomenę.

Tai buvo pirmasis susitikimas skirtas metodinės veiklos problemų išgryninimui. Susitikime dalyvavusi grupė įsipareigojo toliau gilintis į šią sritį ir tolimesnių susitikimų metu kurti patrauklesnės metodinės veiklos viziją ir strategijas.