Reikalingas darbuotojas

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui (kodas 195450233), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, Tauragė, reikalingas specialistas socialinio pedagogo pareigoms užimti (0,25 etato).

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui:

  • turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
  • Turėti ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje.
  • Išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.

Dokumentus: prašymą, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus pateikti iki kovo 23 dienos adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, arba el.paštu pedagogas@taurage.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 655 32812.

Reikalingas specialistas socialinio pedagogo pareigoms užimti

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui  (kodas 195450233), savivaldybės biudžetinė įstaiga, Aerodromo g. 6, Tauragė, reikalingas specialistas  socialinio pedagogo  pareigoms užimti (0,25 etato).

Kvalifikaciniai reikalavimai socialiniam pedagogui:

  • turėti  aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją arba turintis socialinio darbuotojo kvalifikaciją ir įgijęs pedagogo kvalifikaciją.
  • Turėti ne mažesnę kaip  trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį švietimo sistemoje.
  • Išmanyti vaikų raidos ypatumus, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo principus, formas, vaikų ir paauglių socialinių pedagoginių problemų atpažinimo ir prevencijos klausimus.

Dokumentus: prašymą, gyvenimo aprašymą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus  pateikti iki vasario 5 dienos adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė, arba el.paštu pedagogas@taurage.lt  Telefonas pasiteiravimui 8 655 32812.

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalios nuo 2018 m. vasario 1d.

Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=j9ohh1wlg&documentId=18604cf0e66111e7b4d1bdd5f1a9ff0e&category=TAD

APIE KALĖDAS IR PASAKAS – VOKIŠKAI

Gruodžio 13 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko kūrybinių metodų, mokantis vokiečių kalbos, pristatymas rajoninėje vokiečių kalbos popietėje „Seku seku kalėdinę pasaką“.

Renginyje dalyvavo Martyno Mažvydo, „Šaltinio“ ir „Aušros“ progimnazijų bei Jovarų pagrindinės mokyklos 6-7 kl. mokiniai ir vokiečių kalbos mokytojai. Buvo atliekamos kūrybinės užduotys,  skambėjo dainos, buvo vaidinamos pasakų ištraukos.

Renginio organizatorė M.Mažvydo progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja L.Ugianskienė

Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Gruodžio 11-12 dienomis Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuoti mokymai priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Socialinės ir komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“.

Mokymų tikslas – stiprinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus ir žinias ugdant vaikų socialinę kalbinę kompetenciją, pristatyti leidinį patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“.

Mokymus Tauragėje vedė Regina Beinorienė – Kauno l.d. „Vaikystė“ direktorė  ir pristatomo leidinio bendraautorė.

 

Susitikimas su UPC komanda

Pasikeitęs metodinės veiklos modelis rajono metodinę tarybą įpareigoja nuolat mokytis, ieškoti tinkamų informacijos šaltinių ir vertinti savo planuojamus ir atliktus darbus.

Gruodžio 11d. rajono metodinės tarybos nariai dalyvavo susitikime – mokymuose su  Ugdymo plėtotės centro komanda. Mokymus vedė UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistės Giedrė Tumosaitė, Asta Morkūnienė, Donata Šoblinienė. Šį kartą mokymų dalyviai analizavo rajone vykdomą metodinę veiklą, 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planą, vertino numatytų veiklų atitikimą pagal prioritetus ir veiklos tikslus. Dar kartą tyrinėjo dokumentus suteikiančius kryptį pedagogų metodinei veiklai.

Apibendrinant susitikimą – mokymus, viena iš pagrindinių rekomendacijų planuojant ir vykdant metodinę veiklą išlaikyti balansą tarp :

Poreikio ir Pasiūlos

Veiklos ir Refleksijos

Mokiniams – Mokytojams

Lietuva – Tauragė

Renginiai – Tikslinė metodinė veikla.

 

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė