Seminaras „Informatika pradiniame ugdyme“

Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau. Mokytojai turi susipažinti su metodais ir priemonėmis, padedančiomis ugdyti informatinį mokinių mąstymą, gebėjimus sumaniai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, gebėti integruoti informacines technologijas į  mokomuosius dalykus. Jau metus laiko Tauragės  „Šaltinio“ progimnazijos  pradinių klasių mokytojų komanda dalyvauja projekte „Informatika pradiniame ugdyme“.

Direktoriaus pavaduotoja Ingrida Lukošienė, pradinių klasių mokytojos metodininkės Jolanta Rimkuvienė, Ligita Tamašauskaitė,  Vilma Kačiušė ir Sigita Jurgilienė  2018 m. balandžio 17 d. Tauragės rajono pradinių klasių mokytojams pravedė seminarą, pasidalijo gerąja patirtimi apie informatikos pradiniame ugdyme integravimo galimybes.

Ingrida Lukošienė supažindino su informatikos programa ir jos metmenimis. Mokytojų vestų veiklų metu seminaro dalyviai išbandė programas „ScratchJr”, „Scottie Go”, programavo „Blue-Bot” robotus, sprendė „Bebro“ užduotis, keliavo po informatikos be kompiuterio labirintus. Tikimės, kad įgytos žinios ir įgūdžiai rajono pedagogams padės integruoti informatiką į ugdymo procesą.

NACIONALINIS PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TAURAGĖJE

 

NACIONALINIS PROJEKTAS „LYDERIŲ LAIKAS 3“ TAURAGĖJE

2018 m. kovo 22 d. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre  įvyko įžanginis nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ renginys, kuris skirtas išsiaiškinti projekto teikiamą naudą bei galimybes ir pradėti diskusijas dėl siekiamo pokyčio Tauragės rajono savivaldybės  švietimo sistemoje.

Renginio dalyvius pasveikino Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas. Savo sėkmės istoriją pristatė Tarailių progimnazijos direktorė Elmyra Jurkšaitienė.

Renginio metu savivaldybės kuratorė Asta Grinevičienė pristatė projekto idėją, galimybes, eigą ir artimiausiu metu planuojamus darbus bei veiklas.

„Lyderių laikas 3“ Tauragės rajono savivaldybės kūrybinę komandą sudaro: Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Egidijus Šteimantas, švietimo ir sporto skyriaus vyriausios specialistės Audronė Bartušienė, Lina Oželytė, Vitalija Okienė, „Aušros“ progimnazijos direktorė Snieguolė Bastakienė, „Šaltinio“ progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė ir pavaduotoja Vijolyta Bivainienė, Martyno Mažvydo progimnazijos direktorius Remigijus Masteika ir pavaduotoja Aušra Bambalienė, Skaudvilės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Ligita Visockienė, Žalgirių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Lina Trijonienė ir Tarailių progimnazijos direktorė Elmyra Jurkšaitienė.

Projekto vykdytojas – Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras, partneriai – Mokyklų tobulinimo centras ir ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.

Projektas „Lyderių laikas 3“ yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, švietimo ir mokslo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes). Projektas „Lyderių laikas“ sudaro galimybę Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose. Jau įgyvendinti du projekto etapai: pirmajame etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, kurie antrajame etape (2011–2015 m.) buvo išbandyti dirbant su konkurso būdu atrinktomis 15 savivaldybių. Dalis veiklų, kurias vykdė 15 savivaldybių projekto antrojo etapo metu, buvo skirta visų savivaldybių švietimo darbuotojams. Remiantis projekto strateginiais dokumentais, dalyvauti trečiajame etape 2017–2020 m. įtraukiamos ir likusios 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla projekte – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. Projektui įgyvendinti savivaldybės yra suskirstytos į tris regionus: pietų, vakarų ir šiaurės-rytų. Pokyčio projektų kūrimo trukmė – 22 mėn.

Pagrindinis projekto tikslas – tvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos ir mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų sėkmės.

Projekto „Lyderių laiko 3“ nauda ir siekiami rezultatai:

  • Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą.
  • Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt
  • Profesionali konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą;
  • Mokyklų, savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo dalyvių dalyvavimas formaliose ir neformaliose švietimo lyderystės programose;
  • Individualus paramos paketas savivaldybės švietimo bendruomenei. Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.
  • Tyrėjų pagalba renkant, analizuojant bei interpretuojant kuriamam projektui aktualius duomenis, įvertinant projekto pažangą bei įtaką mokymuisi. Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“metodais ir kitais vertinimo instrumentais.
  • Individualizuotos mokymosi programos kūrybinei komandai, švietimo bendruomenei bei socialiniams partneriams.
  • Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos savivaldybėmis, užsienio lietuvių bendruomenėmis.

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje  http://www.lyderiulaikas.smm.lt/

Tauragės r. savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Pagalbos mokytojui ir mokiniui centro direktorė Vida Mejerienė.

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalios nuo 2018 m. vasario 1d.

Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=j9ohh1wlg&documentId=18604cf0e66111e7b4d1bdd5f1a9ff0e&category=TAD

APIE KALĖDAS IR PASAKAS – VOKIŠKAI

Gruodžio 13 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko kūrybinių metodų, mokantis vokiečių kalbos, pristatymas rajoninėje vokiečių kalbos popietėje „Seku seku kalėdinę pasaką“.

Renginyje dalyvavo Martyno Mažvydo, „Šaltinio“ ir „Aušros“ progimnazijų bei Jovarų pagrindinės mokyklos 6-7 kl. mokiniai ir vokiečių kalbos mokytojai. Buvo atliekamos kūrybinės užduotys,  skambėjo dainos, buvo vaidinamos pasakų ištraukos.

Renginio organizatorė M.Mažvydo progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja L.Ugianskienė