DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

DĖL KEIČIAMO BRANDUMO MOKYKLAI VERTINIMO

Informuojame, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau nei vaikui (tais kalendoriniais metais) sueina 5 metai. Siekiant padėti tėvams priimti pagrįstus sprendimus dėl ankstyvesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą, tėvai turi teisė kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Tarnyba, gavusi tėvų prašymą, per 20 darbo dienų atlieka vaiko brandumo mokytis įvertinimą ir pateikia tėvams rekomendaciją dėl vaiko pasirengimo mokytis.

Tarnybos specialistams nustačius, kad vaikas nėra pakankamai pasirengęs ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, galutinį sprendimą dėl vaiko ugdymosi priešmokyklinėje grupėje priima tėvai (globėjai).

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Įstatymo pakeitimo 9 straipsnio 3 dalimi, pradinis ugdymas pradedamas vaikui teikti vienais metais anksčiau, t.y. nuo 6 metų, tik tuo atveju, kai vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą metais anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai.

Įstatymo pakeitimo nuostatos įsigalios nuo 2018 m. vasario 1d.

Šaltinis: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=j9ohh1wlg&documentId=18604cf0e66111e7b4d1bdd5f1a9ff0e&category=TAD

APIE KALĖDAS IR PASAKAS – VOKIŠKAI

Gruodžio 13 d. Martyno Mažvydo progimnazijoje vyko kūrybinių metodų, mokantis vokiečių kalbos, pristatymas rajoninėje vokiečių kalbos popietėje „Seku seku kalėdinę pasaką“.

Renginyje dalyvavo Martyno Mažvydo, „Šaltinio“ ir „Aušros“ progimnazijų bei Jovarų pagrindinės mokyklos 6-7 kl. mokiniai ir vokiečių kalbos mokytojai. Buvo atliekamos kūrybinės užduotys,  skambėjo dainos, buvo vaidinamos pasakų ištraukos.

Renginio organizatorė M.Mažvydo progimnazijos vokiečių kalbos mokytoja L.Ugianskienė

Seminaras priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Gruodžio 11-12 dienomis Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuoti mokymai priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams „Socialinės ir komunikavimo kompetencijos ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“.

Mokymų tikslas – stiprinti priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus ir žinias ugdant vaikų socialinę kalbinę kompetenciją, pristatyti leidinį patarimai priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“.

Mokymus Tauragėje vedė Regina Beinorienė – Kauno l.d. „Vaikystė“ direktorė  ir pristatomo leidinio bendraautorė.

 

Susitikimas su UPC komanda

Pasikeitęs metodinės veiklos modelis rajono metodinę tarybą įpareigoja nuolat mokytis, ieškoti tinkamų informacijos šaltinių ir vertinti savo planuojamus ir atliktus darbus.

Gruodžio 11d. rajono metodinės tarybos nariai dalyvavo susitikime – mokymuose su  Ugdymo plėtotės centro komanda. Mokymus vedė UPC Mokyklų veiklos tobulinimo skyriaus specialistės Giedrė Tumosaitė, Asta Morkūnienė, Donata Šoblinienė. Šį kartą mokymų dalyviai analizavo rajone vykdomą metodinę veiklą, 2017-2018 m.m. metodinės veiklos planą, vertino numatytų veiklų atitikimą pagal prioritetus ir veiklos tikslus. Dar kartą tyrinėjo dokumentus suteikiančius kryptį pedagogų metodinei veiklai.

Apibendrinant susitikimą – mokymus, viena iš pagrindinių rekomendacijų planuojant ir vykdant metodinę veiklą išlaikyti balansą tarp :

Poreikio ir Pasiūlos

Veiklos ir Refleksijos

Mokiniams – Mokytojams

Lietuva – Tauragė

Renginiai – Tikslinė metodinė veikla.

 

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS „POJŪČIŲ PAVEIKSLAS“

Lietuvoje didžiausią atskirtį patiria negalią turintys vaikai. Svarbu tai, kad stipriai mažėjant bendram vaikų skaičiui, negalią turinčių vaikų skaičius nemažėja, priešingai, net šiek tiek išaugo, todėl gruodžio 3d., minint tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, siekėme atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieną esantį šalia.

Jovarų pagrindinėje mokykloje organizuotos netradicinės kūrybinės dirbtuvės „Pojūčių paveikslas“ Tauragės rajono vaikams, jaunuoliams, turintiems negalią kartu su kitais mokyklos mokiniais – savanoriais.  Į veiklą įsitraukė ir mokinių tėvai.

Dalyviai piešė ant drobės, gaminosi atvirutes, dekoravo akmenukus, dalyvavo kvapų terapijoje, o svarbiausia – buvo kartu. Tik būdami kartu mes galime tikėtis, kad mūsų vaikai užaugs empatiški piliečiai, sugebantys tinkamai elgtis įvairiose socialinėse situacijose.

Dėkojame Tauragės rajono savivaldybei už projekto finansavimą, UAB „Vilkyškių pieninei už saldžias staigmenas, fotografei Indrai Uginčienei, aktyviajai mamytei Ritai Grikšienei bei šokių mokytojui Daivarui Linaburgiui.

Renginį organizavo Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro pedagoginės psichologinės tarnybos  specialioji pedagogė Lina Visockienė, Jovarų pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė Neringa Juščiuvienė.

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROGRAMOS LĖŠOMIS ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „AUTISTIŠKAS VAIKAS NAMIE, DARŽELYJE IR MOKYKLOJE“

2017 m. lapkričio 22d. PMMC apibendrintas projektas „Autistiškas vaikas namie, darželyje ir mokykloje“, kurį įgyvendino Maltos ordino pagalbos tarnyba kartu su Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro specialiąja pedagoge Lina Visockiene  bei Jovarų pagrindinės mokyklos specialiąja pedagoge Neringa Juščiuviene. Projektas tęstinis, kadangi iškilo būtinybė plėsti supratimą apie pagalbos teikimo galimybes ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus.

DSC09869

Projekto tikslas  – inicijuoti tinkamų ugdymo metodų panaudojimą veiklai su autistiškais vaikais šeimoje bei ugdymo įstaigoje.  Ugdymo sistemą turi kurti visi ugdymo dalyviai: tėvai, pedagogai, specialistai ir svarbiausia pats vaikas, kuris „diktuoja“ ugdymo turinį, formą ir būdus.

Įgyvendinant projekto uždavinius organizuoti du praktiniai seminarai tėvams bei pedagogams, specialistams, dirbantiems su autizmo spektro turinčiais vaikais:

  • 2017 m. spalio 30d. seminaras „Įgalinančios edukacinės aplinkos kūrimas, vaiko turinčio autizmo spektro sutrikimą, ugdymo(si) procese“.
  • 2017m. lapkričio 22d. seminaras „Struktūruoto ugdymo strategijos, dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.

Projekto dalyviai įgijo teorinių bei praktinių žinių apie struktūruoto ugdymo strategijas. Gaminosi vaizdines priemones aplinkos struktūravimui, veiklos planavimui, dienotvarkei bei kitas struktūruotam mokymui reikalingas priemones.

23949549_1918150891769427_1616228945_o

Tauragės rajono savivaldybės remiamo projekto dėka įsigytos:

  • mokymo priemonės „Bendraukime paveikslėliais“, kuriomis naudojasi visi projekto dalyviai – tiek šeima, tiek ugdymo įstaigos bendruomenė;
  • laminavimo aparatas bei priemonės užduotims gaminti.
  • Vaiko gerovė ypač priklauso nuo jį supančių žmonių – šeimos narių, ugdančių pedagogų, visuomenės geranoriškumo, pakantumo ir išmanymo. Tik kartu siekiant bendro tikslo galime užtikrinti neįgalaus vaiko galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

Lina Visockienė, PMMC spec. pedagogė,

Neringa Juščiuvienė, Jovarų pagrindinės mokyklos spec. pedagogė