Bendravimo su vaikais tobulinimo kursai

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2013m. kovo 27 d. sprendimu Nr. 1-641 Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras (PPT) organizuoja Bendravimo su vaikais tobulinimo kursus tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie įpareigoti dalyvauti šioje programoje teismo ar ne teismo tvarka už padarytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 73, 74 ir 80 straipsniuose numatytus nusižengimus.

Asmenys, įpareigoti dalyvauti šioje programoje, registruojasi adresu: Aerodromo g. 6, Tauragė

Tel. pasiteiravimui: 8-446-715-11

Šaltinis – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2050af40bd5411e688d0ed775a2e782a