Skelbiamas konkursas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro metodininko pareigoms užimti

Pareigybė – metodininkas – 1 etatas (40 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 7,0

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 3 metų pedagoginio darbo patirtis.
 • išmanyti LR įstatymus, valstybės švietimo politikos įgyvendinimo nuostatas, švietimo įstaigų veiklą reglamentuojančius dokumentus;
 • išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • gebėti planuoti, analizuoti ir organizuoti veiklą;
 • pageidautini užsienio kalbos B1 lygio įgūdžiai, projektinės veiklos patirtis;
 • mokėti bendrauti su žmonėmis, gebėti dirbti komandoje;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimus.
 • gebėti savo darbe vadovautis Centro veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo ir Centro direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašu.

Pagrindinės funkcijos:

 • koordinuoja rajono švietimo bendruomenės metodinę veiklą;
  •  organizuoja gerosios patirties sklaidos renginius rajone;
  • kuruoja rajono metodinės tarybos veiklą;
  • kuria metodinės veiklos sistemą rajone, inicijuoja ir vykdo gerosios darbo patirties sklaidą;
  •  viešina informaciją apie rajone vykdomą metodinę veiklą;
  • kaupia edukacinės patirties banką apie rajono pedagogų gerąją patirtį, edukacines naujoves;
  • išduoda metodinių renginių dalyvių pažymas ir vykdo jų registraciją;
  • organizuoja renginius rajono moksleiviams: konkursus, viktorinas, olimpiadas ir, kiek leidžia galimybės, kitus renginius;
  • bendradarbiauja su pagalbą vaikui, mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinės policijos, kultūros ir kitomis institucijomis.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę  patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu: pedagogas@taurage.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. sausio 21 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. sausio 26 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu  8-446 62018 arba el. paštu pedagogas@taurage.lt

Numatoma darbo pradžia – 2022 m. vasario 1d.