Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo tvarka

 Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vertinami asmenys nuo gimimo iki 18 (specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys iki 21 metų), gyvenantys savivaldybės teritorijoje ir/ar ugdomi ikimokyklinėse įstaigose/mokyklose.

 Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) arba švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija, gavusi vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu.

Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimui būtina išankstinė registracija tel. 8-446-715-11

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pirminiam įvertinimui pateikiama:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas) . Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 3. Pedagogų kortelės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms (1 priedas) .Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate. Anketos ugdymo įstaigoms (2 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 4. Anamnezė – duomenys apie vaiko vystymąsi (pildo tėvai, globėjai, rūpintojai). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 5. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.

 6. Gydytojo pažyma, jei jau buvo kokie sutrikimai įvertinti arba neįgalumo pažymos kopija.

 7. Einamų mokslo metų kontrolinių darbų pažymiai, trimestrų įvertinimai.

Kreipiantis į pedagoginę psichologinę tarnybą pakartotiniam įvertinimui:

 1. Tėvų sutikimas (6 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 2. Vaiko gerovės komisijos pažymos kopija (5 priedas).  Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 3. Pasiekimų aprašo kopija (3 priedas). Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

 4. Mokinio darbai: diktantas, teksto nurašymas, rašinėlis, matematikos kontrolinis darbas iš įvairių temų.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT, nutraukimo kai mokinys padaro pažangą:

 1. Vaiko gerovės komisijos prašymas pedagoginei psichologinei tarnybai.

 2. Ugdymo pasiekimų aprašo kopija (3 priedas).  Priedą galima: peržiūrėti (atsispausdinti), atsisiųsti pildymui Word formate.

Dėl specialiojo ugdymo ir (ar) švietimo pagalbos, kurią skyrė PPT, nutraukimo kai tėvai prašo:

 1. Tėvų prašymas mokyklos direktoriui raštu ( prašymas turi būti pateikiamas iki einamųjų metų rugsėjo pirmosios dienos).
 2. Vaiko gerovės komisijos suderinimas su pedagogine psichologine tarnyba.

Šaltiniai-

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.408134?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=89c55c45-4f7d-4892-a1f3-2658a4270c9a

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.454148?jfwid=-n7cyhz3fd