Apie STEAM

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinys –  Tauragės  regioninis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų  atviros prieigos centras   (STEAM centras)

Kas tas STEAM? 

STEAM ugdymas – integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

STEAM akronimas

S – SCIENCE (mokslas)

T – TECHNOLOGY ( technologijos)

E – ENGINEERING (inžinerija)

A – ART (menas) arba ,,visos kitos disciplinos“ (angl. ,,Allotherdisciplines“)

M – MATHEMATICS (matematika)

Centro veiklos tikslai

Ugdyti mokinius kaip ateities STEAM mokslų sričių tyrėjus, inovacijų kūrėjus ir diegėjus, naujų aukštos pridėtinės vertės produktų bei paslaugų kūrėjus ir gamintojus, stiprinant dalykines ir tarpdalykines, kūrybiškumo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas, reikalingas jų sėkmingai profesinei karjerai;

Ugdyti mokinių kompetencijas, gerinti pasiekimus ir stiprinti praktinius gebėjimus STEAM mokslų srityse;

Ugdyti inovacijų kultūrą, skatinant mokinių ir visuomenės domėjimąsi STEAM mokslų naujausiais išradimais, su jais susijusių pramonės šakų pasiekimais bei vystymo galimybėmis Lietuvoje ir pasaulyje;

Tobulinti mokytojų kompetencijas STEAM mokslų srityse.

Centro veiklos uždaviniai

skatinti mokinių domėjimąsi ir pasirengimą mokytis ar studijuoti STEAM mokslų srityse, sukurti sąlygas gerinti ugdymo(si) kokybę;

ugdyti mokinių žinių integravimo ir taikymo, iniciatyvumo, verslumo ir lyderystės kompetencijas mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos srityse;

sukurti STEAM mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos mokomąsias aplinkas, kurios būtų aprūpintos šiuolaikinėmis technologijomis ir būtų viešai prieinamos;

tobulinti mokytojų dalykinę, mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos kompetencijas STEAM mokslų srityse;

vykdyti mokinių profesinį orientavimą;

populiarinti STEAM mokslinių tyrimų, inovacijų ir techninės kūrybos, ypač Lietuvos sumaniosios specializacijos srityse, laimėjimus.

Lietuvoje kuriama 10 centrų:

3 metodiniai (Vilnius, Kaunas, Klaipėda);

7 regioniniai (Alytus, Marijampolė, Panevėžys, Šiauliai, Tauragė, Telšiai, Utena).

Centruose bus vykdomos formaliojo ugdymo veiklos ir neformalusis mokinių švietimas.

Centruose veiks 2 – 4 laboratorijos:

standartizuotos: biologijos – chemijos, fizikos – inžinerijos, robotikos – IT;

specializuotos:

Alytuje – Maisto technologijų, kulinarinio meno ir sveikatinimo;

Marijampolėje – Kūrybiškumo ir medijų;

Panevėžyje – STEAM dirbtinio intelekto;

Šiauliuose  – Sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės;

Utenoje –  Astrofizikos, aerokosmonautikos.

Tauragės STEAM atviros prieigos centre veiks 3 laboratorijos: specializuota Tvaraus vystymosi, žaliosios ir alternatyviosios energetikos laboratorija bei standartizuotos Gamtamokslinė laboratorija ir  Mechatronikos/IT laboratorija.

Projektą inicijavo LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

STEAM centrų kūrimą koordinuoja Koordinavimo taryba prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

STEAM atviros prieigos centrai kuriami  įgyvendinant  ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.