Dorinio ugdymo, katalikų tikybos mokytojų susirinkimas

Rugsėjo 23 dieną vyko rajono katalikų tikybos mokytojų susirinkimas ir susitikimas su Telšių katechetikos centro vadovu monsinjoru Rimantu Gudlinkiu.

Susirinkimą malda ir gražiais palinkėjimais pradėjo Tauragės Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus. Visų tikybos mokytojų vardu klebonas pasveikino monsinjorą Rimantą Gudlinkį su gražia 25-erių metų kunigystės sukaktimi. Vėliau tikybos mokytojų grupės vadovė Kristina Tymalkienė pristatė praėjusių mokslo metų tikybos mokytojų veiklos ataskaitą, aptarė nuotoliniu būdu vykdytus renginius ir dalyvavimą kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. Telšių katechetikos centro vadovas monsinjoras Rimantas Gudlinkis pristatė katechetikos centro planuojamas veiklas ir kitas aktualijas, susijusias su tikybos dalyko dėstymu mokykloje. Diskutuojant su PMMC metodininkėmis buvo aptarti 2021-2022 m. m. rajono metodinės veiklos prioritetai, planuojamos naujos veiklos.

Susirinkimo pabaigoje tikybos mokytojai išsirinko naują rajono tikybos mokytojų grupės vadovą ir tikslinę grupę rajono tikybos mokytojų veiklai koordinuoti.

Sveikiname Loretą Balčiuvienę, Žalgirių gimnazijos mokytoją, tapus grupės vadove ir linkime sėkmingo ir įkvepiančio darbo.

Mokytojų susirinkimai

Nuo rugsėjo 6 d. Tauragės Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre prasidėjo rajono mokytojų susirinkimai.

Savaitę užbaigėme rajono technologijų mokytojų susirinkimu. Jo metu PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė apžvelgė praėjusių mokslo metų technologijų mokytojų organizuotas ir vykdytas rajonines ir respublikines veiklas, skatino mokytojus domėtis atnaujinamų bendrojo ugdymo programų turiniu ir kvietė planuoti naujus darbus. Tarp dalyvių vyko kolegiškos diskusijos apie darbo planus, sėkmes ir iššūkius. Diskutuodami mokytojai numatė keletą veiklų, kurias norėtų įgyvendinti šiais mokslo metais.

Po diskusijų Žalgirių gimnazijos technologijų mokytojas Aivaras Lobinas dalijos savo darbo patirtimi ir pristatė pranešimą „Robotų gamyba. 3D spausdintuvo naudojimas ir 3D modeliavimas“. Mokytojai galėjo stebėti kaip veikia mokytojo ir mokinių sukurti robotukai.

Kolegiški susitikimai ir dalijimasis patirtimi visada praturtina.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Mokyklų bibliotekininkų susirinkimas

Rugsėjo 8 d. Pagalbos mokytojui ir mokiniui centre vyko rajono mokyklų bibliotekininkų susirinkimas.

Bibliotekininkai aptarė mokslo metų pradžios rūpesčius ir pokyčius, gilinosi į naujai patvirtintą ŠMSM įstatymą „Dėl Lietuvos respublikos vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, kuriame numatomi mokyklų bibliotekininkų darbo apmokėjimų pokyčiai. „Šaltinio“ progimnazijos bibliotekininkė Danutė Petkuvienė pristatė naujausią informaciją iš bibliotekininkų asociacijos veiklos, supažindino su Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos pasiūlymais dėl nemokamų edukacijų. Tarp dalyvių vyko kolegiškos diskusijos apie darbo sėkmes ir iššūkius.

Projektas „Pojūčių žaislai“

Savaitgalio popietę šeimos, auginančios vaikus, patiriančius sensorinių iššūkių, praleido kartu su Pojūčių teatru. Pojūčių pasaulis – tai vieta, kur vyksta stebuklai, kur paprasti dalykai būna tokie nepakartojami, kur iš naujo atrandi tai, ką, atrodo, senai žinojai. Dirbtuvių “Pojūčių žaislai” metu dalyviai gilinosi į savo pojūčius per sensorines istorijas. Žaisdami vieni su kitais keliavo vaizduotėje, naudodami paprastas ir veiksmingas sensorines priemones – skambančias, masažuojančias, kutenančias, besitampančias, apgaubiančias ir panašiai. Šio užsiėmimo metu tėvai su vaikais gaminosi žaislus iš pateiktų priemonių.

Projektą „Pojūčių žaislai“ remia Tauragės rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina: Tauragės maltiečiai, Pagalbos mokytojui ir mokiniui centras ir Jovarų pagrindinė mokykla.

Formuoja komandą

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras formuoja komandą naujai kuriamam padaliniui –  Tauragės  regioniniam gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų  atviros prieigos centrui  (toliau –  STEAM centrui)

Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centro 2-jų laborantų (Mechatronikos/IT laboratorijai ir Gamtamokslinei laboratorijai) konkursas.

 1. Laborantas (Mechatronikos/IT laboratorijai– 0,5 etato (po 20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8. 

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis koleginis fizinių mokslų, inžinerijos, technologinis išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai.

Pagrindinės funkcijos:

 • prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;
 • paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;
 • pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;
 • teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com

 • Laborantas (Gamtamokslinei laboratorijai) – 0,5 etato  (po 20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,8.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis koleginis fizinių mokslų,  chemijos,  biologijos išsilavinimas;
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai.

 Pagrindinės funkcijos:

 • prižiūri, diegia, tvarko laboratorijose esančią įrangą, mokymo priemones ir medžiagas;
 • paruošia darbui laboratorijos įrenginius, mokymo priemones ir medžiagas;
 • pagal poreikį dalyvauja užsiėmimuose, padeda užsiėmimus vedančiam metodininkui;
 • teikia paraiškas reikalingoms medžiagoms, priemonėms bei įrangai pirkti.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com

Formuoja komandą

Formuoja komandą naujai kuriamam padaliniui – Tauragės regioniniam gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų atviros prieigos centrui (toliau – STEAM centrui)

Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio Tauragės regiono STEAM atviros prieigos centro 2-jų metodininkų Mechatronikos/IT laboratorijai konkursas.

 1. Pareigybė – metodininkas (Mechatronikos/IT laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,63.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • fizikos arba inžinerijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis (privalumas);
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Motyvacinį laišką.
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima: tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu      tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com

 • Pareigybė – metodininkas (Mechatronikos/IT laboratorijai) – 0,5 etato (20 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 9,63.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • informacinių technologijų arba inžinerijos mokslų srities aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • pedagoginio darbo patirtis (privalumas);
 • gebėti taikyti ugdymo procese informacines technologijas;
 • gebėti organizuoti ugdymo(-si) procesą, taikyti aktyvius mokymo(-si) metodus užsiėmimuose;
 • gebėti konsultuoti mokytojus, mokinius;
 • gebėti užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias;
 • gebėti bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.

Pagrindinės funkcijos:

 • planuoja ir veda formaliojo ugdymo veiklas mokiniams;
 • rengia ir/ar pritaiko Centruose vykdomų tiriamųjų darbų aprašus;
 • konsultuoja mokinius pagal jų individualius ugdymosi poreikius, sudaro sąlygas atlikti brandos darbo tyrimą ir (ar) gauti brandos darbo produktą;
 • konsultuoja mokytojus.

Pretendentai privalo pateikti dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pasiteirauti galima: tel. (8 620) 85 118.

Dokumentų pateikimo variantai:

1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.

2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g.  6, LT-72186 Tauragė

3. El. paštu      tauragessteam@gmail.com

Pretendentai dokumentus pristato iki 2021 m. rugsėjo 14 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2021 m. rugsėjo 17 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Informacija teikiama telefonu (8 620) 85 118 arba el. paštu tauragessteam@gmail.com

Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras „DARNUMAS TECHNOLOGINIAME UGDYME“

Rugpjūčio 25 – 26 dienomis Tauragėje vyko Lietuvos technologijų mokytojų konferencija – seminaras – pleneras. Tai ilgai planuotas, kelis kartus nukeltas, tačiau sėkmingai įvykęs ir daug dalyvių sulaukęs renginys. Konferencijoje-seminare-plenere dalyvavo gausus būrys technologijų mokytojų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Šilutės, Plungės, Kaišiadorių, Marijampolės, Raseinių ir Tauragės miestų bei rajonų.

Pirmojoje renginio dalyje, kuri vyko „Šaltinio“ progimnazijoje, dalyviai klausėsi kviestinių lektorių pristatymų. Vilniaus technikos Antano Gustaičio aviacijos instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto atstovas Povilas Karalkevičius konferencijos dalyvius supažindino su mėtomų sklandytuvų techninės kūrybos ir aviamodeliavimo galimybėmis. UAB „IN RE“ atstovas Justinas Rubinovas pristatė 3D projektavimo galimybes technologijų pamokose, supažindino su programėle SOLIDWORKS. Kviestinių lektorių pasisakymus papildė turtingi ir naudingi mokytojų praktikų pasidalijimai patirtimi apie naudojamas ir pačių kuriamas darbo priemones, vykdomus technologinės krypties projektus, integruotas ir netradicines pamokas, inžinerinių kompetencijų plėtojimą, STEAM veiklas ir kt.

Antroje renginio dalyje visi dalyviai lankėsi Tauragės industriniame parke veikiančiose įmonėse „Ansell Protective Solutions APS“ (Australija/JAV) ir „Bach Composite Industry“ (Danija). Vėliau visi lankėsi Tauragės pilyje ir jos menėse. Čia vyko susitikimas su Tauragės r. savivaldybės meru Dovydu Kaminsku ir Tauragės apskrities verslininkų asociacijos atstovais. Vyko pristatymas apie Tauragės pramonės istoriją. Tauragės krašto muziejuje „Santaka“ renginio dalyviai susipažino su modernizuota ekspozicija bei šio krašto istorija.

Trečioji veiklų dalis persikėlė į Mociškių palivarką (Pagėgių savivaldybė, Vilkyškių seniūnija) kuriame renginio dalyviai apsistojo nakvynei. Čia pat vyko edukacinė programa „Mažosios Lietuvos regiono kultūrinis, kulinarinis paveldas“. Vakaras buvo skirtas dienos veiklų refleksijai, kolegialiam bendravimui. Rytojaus dieną čia pat vyko pasakotojos – žolininkės Birutės Normantienės edukacinė programa. Edukaciją papildė renginio organizatorės Audros Paulauskienės autoriniai mokymai „Kokoso ir odos dermė“ bei lektoriaus Povilo Karalkevičiaus paliktų mėtomų sklandytuvų konstravimas ir galimybių bandymai.

Ketvirtoji – pažintinė veiklų dalis visus dalyvius nuvedė į Rambyno kalno regioninį parką. Čia laukė ekskursija po Martyno Jankaus muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą, pažintis su Rambyno kalnu. Tarp daugybės veiklų mokytojai dar buvo pakviesti dalyvauti nuotolinėje diskusijoje dėl atnaujinamo BUP turinio.

Dviejų dienų veiklos baigėsi Raganų eglės lankymu ir konferencijos – seminaro – plenero refleksija, kuri vyko Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje.

Visi kvalifikacijos tobulinimo renginio dalyviai džiaugėsi puikia galimybe susitikti ir mokytis vieni iš kitų. Dalyvių mintis, renginio pabaigoje apibendrino Henrikas Vaišvila, Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos pirmininkas, kuris teigė, kad „bendrai planuotas renginys ne tik pavyko, bet dar ir lūkesčius pranoko“.

Labai džiugu, kad Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras galėjo būti šio kvalifikacijos tobulinimo renginio organizatorių komandos dalimi.

Pagrindinis renginio organizatorius ir iniciatorius – Audra Paulauskienė, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos technologijų mokytoja ekspertė, aktyvi Lietuvos technologijų mokytojų asociacijos narė. Įgyvendinti ir organizuoti renginį padėjo Lietuvos technologijų mokytojų asociacija ir jos pirmininkas Henrikas Vaišvila. Detaliai renginį planavo ir organizavo Tauragės PMMC direktoriaus įsakymu patvirtinta tikslinė rajono technologijų mokytojų komanda: „Šaltinio“ progimnazijos mokytojai – Audra Paulauskienė, Jūratė Černeckytė, Albinas Šlimas ir Gintaras Cemnalianskis bei „Versmės“ gimnazijos mokytojos Rasa Leškienė ir Jolita Ječienė.

Organizatoriai dėkingi Tauragės r. savivaldybei už skirtą finansinę paramą.

PMMC metodininkė Vilma Vaičekauskienė

Projekto „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2021“ dalyviai keliauja…

Pažinimo, iššūkių bei draugų palaikymo kupina kelionė:

 * su nuostaba aplankėme Vandos Kavaliauskienės katinų muziejų,

 * prakalbinome papūgas, stebėjome egzotinius gyvūnus,

 * mėgavomės nuostabių žirgų kompanija ir priėmėme iššūkius,

 * bandėme išgąsdinti geležinę lapę 🙂 ir pasiekti auksinį berniuką 🙂

O svarbiausia dalinomės gera nuotaika!

Projektą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bei Jovarų pagrindinė mokykla 

Kvepianti draugystė projekto „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2021“ veiklose

Edukacijos, skleidžiančios citrinos, apelsinų, braškių  ir kitų  gardumynų aromatą, kvapnus kūrybiškumas, žaidimas spalvomis,  linksmai praleistas laikas bendraamžių draugijoje, palieka ne tik gilų patyrimą,  bet ir pasakišką jausmą. Tęstinės iniciatyvos „Keturlapis dobilas: sunku rasti, laimė turėti 2021“ dalyviai suvokdami švaros svarbą, gamino muiliukus ir vonios burbulus.

Būti kartu gera.

Projektą finansuoja Tauragės rajono savivaldybė

Projektą įgyvendina Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras bei Jovarų pagrindinė mokykla