Metodinių darbų sąrašas

Metodinių darbų sąraše nurodomas darbo pavadinimas, kuriai metodinių darbų grupei darbas priskiriamas, ugdymo įstaiga, kurioje darbas parengtas ir metodinio darbo rengėjas.
Metodinių darbų sąrašas nuolat atnaujinamas (kai pasipildo naujais darbais).

2020 METAI

 1. „Kas yra Sekminės?“ – dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja K.Tymalkienė.
 2. „Kas yra Švč. Trejybė?“ - dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja K.Tymalkienė.
 3. „Kada darbas yra geras, o kada blogas?“ - dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja K.Tymalkienė.
 4. „Šviesos, vandens, duonos reikšmė kasdieniniame gyvenime, Šv. Rašte ir liturgijoje“ - dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, M.Mažvydo  progimnazija, mokytoja D.Poškienė.
 5. „Dievo Motina Marija“ - dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja R.Stancikaitė.
 6. „Galiu būti Jėzaus bičiulis.“ - dorinis ugdymas (tikyba), pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja R.Stancikaitė.

2019 METAI

 1. Elektroninė knyga skirta Juozui Tumui – Vaižgantui „Laimės ieškojau kitiems, o tapau laimingas pats“. – pradinis ugdymas, lietuvių kalba, IT, M.Mažvydo progimnazija,  mokytojos V. Milkintienė, L. Bredelienė, S. Macienė.
 2. Metodinė priemonė girdimojo suvokimo lavinimui „Klausau, girdžiu, skiriu ...“ – specialusis ugdymas, l.d. „Ąžuoliukas“, logopedė A. Eristė.
 3. Konferencijos pranešimas „Ugdymo įrankių panaudojimo galimybės pažangai Skaudvilės gimnazijoje“ – konferencijos, Skaudvilės gimnazija, mokytoja, L. Visockienė.
 4. Konferencijos pranešimas „Klasės vadovo ugdymo įrankiai ir pažangos stebėjimas“ – konferencijos, „Šaltinio“ progimnazija, mokytojos E. Rupšienė, L. Tekorienė.
 5. Mokymo priemonė:          Garsų z, ž, b, d, g tarimo įtvirtinimas. - specialusis ugdymas, Skaudvilės gimnazija, pedagogė A. Janušaitienė.
 6. Mokymo priemonė: Mokinių turinčių SUP skatinimo sistema: lipdukai. - specialusis ugdymas, Skaudvilės gimnazija, pedagogė A. Janušaitienė.
 7. Mokymo priemonė mokiniams turintiems SUP „Kas netinka?“ - specialusis ugdymas, Skaudvilės gimnazija, pedagogė A. Janušaitienė.

2018 METAI

 1. „Išgyventi padėjo jaunystė“ – socialiniai mokslai (istorija), Tarailių progimnazija ir Gaurės pagrindinė mokykla,  mokytoja A.Norvilienė
 2. „Tauragės miesto architektūrinis paveldas“ – socialiniai mokslai (istorija), Tarailių progimnazija ir Gaurės pagrindinė mokykla, mokytoja A.Norvilienė
 3. Netradicinė apibendrinamoji integruota anglų kalbos ir technologijų pamoka „Apie maistą...“ 5 klasei – užsienio kalbos ir meninis ugdymas (technologijos, anglų k.), M.Mažvydo progimnazija, mokytojos A.Melninkaitienė, D. Danienė.
 4. Pamokos planas   „Ausis – klausos organas“ 6 kl. – gamtos mokslai (biologija), „Aušros progimnazija, mokytoja A. Vaičiūnienė.
 5. Geografijos ir anglų kalbos pamoka „Eratosteno eksperimentas“ – socialiniai mokslai (geografija) ir užsienio kalbos (anglų k.), „Šaltinio“ progimnazija, mokytojos E. Rupšienė, D. Albrechtienė.
 6. „Žymiausi Tauragės krašto reformatai“ – Socialiniai mokslai (istorija), „Versmės“ gimnazija, mokytoja D. Bajorinienė.
 7. ,,Mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose“ – užsienio kalbos (anglų k.), M.Mažvydo progimnazija, mokytoja D. Kiliokaitienė.
 8. Anglų k. ir  technologijų pamoka 2 KLASEI „SPALVOS“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos V. Antanavičienė, D. Šlionienė.
 9. Kalbėjimo įgūdžių lavinimas anglų kalbos pamokose. – užsienio kalbos (anglų k.), Žalgirių gimnazija, mokytojos G. Kolesnikova, V. Jucienė.
 10. K. Donelaičio ,,Metai“ ir fizika – lietuvių kalba, gamtos mokslai (lietuvių k. ir fizika), Žygaičių gimnazija, mokytojai G. Statkuvienė, L. Norgailienė, A. Ramanauskas.
 11. „Žaidžiame matematiką“ – priešmokyklinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja I. Eičienė.
 12. Integruoto anglų k. projekto medžiaga „There is no planet B“ – Užsienio kalbos (anglų kalba), „Versmės“ gimnazija, mokytojos I.Vaičienė, A.Ratkevičienė.
 13. Metodinė - praktinė konferencija ,,Erdvė + diferencijavimas + mokymo (si) metodas = mokinį motyvuojanti pamoka“ – konferencijos, Žygaičių gimnazija, mokytojai J. Beitienė, R. Petrikienė, L. Maurienė, L. Stirbienė, L. Latožienė
 14. Tarpdalykinėje respublikinėje mokinių konferencijoje „Menas ir žmogaus dvasinis pasaulis“ skaitytas pranešimas „Velykų ženklai ir simboliai“ – meninis ir dorinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytojai A.Paulauskienė, A.Gailiuvienė.
 15. Integruota veikla pradinių klasių mokiniams „Žemėj Lietuvos“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojai L. Butvydienė, D. Šlionienė.
 16. Mokinių įsivertinimas ir refleksija IT pamokose – Informacinės technologijos, Batakių pagrindinė mokykla, mokytoja L. Čeponienė.
 17. Integruota matematikos ir IT pamoka „Simetrija“ – Tikslieji mokslai (matematika, informacinės technologijos), Batakių pagrindinė mokykla, mokytojos L.Čeponienė, V.Kasputienė.
 18. Daugybos lentelės mokymas ir įtvirtinimas 2-3 klasėje – pradinis ugdymas, Žygaičių gimnazija, mokytoja L.Latožienė.
 19. Integruota pradinio ugdymo Anglų k., dailė ir technologijų pamoka „Spalvos“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos L. Midvikienė, L. Trijonienė.
 20. Integruota anglų kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka 4a klasėje „Vaikų pokyčiai augant“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos L. Orlingienė, S. Puteikienė.
 21. Integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir natos“ – meninis ugdymas (muzika), tikslieji mokslai (matematika), „Šaltinio“ progimnazija, mokytojai Leonora Šimanauskienė, Darius Gricius.
 22. Integruota Anglų  ir  vokiečių kalbų pamoka „Mano šeima“ – užsienio kalbos, „Šaltinio“ progimnazija, mokytojos L. Valuckienė, V. Janonienė, I. Siutilienė, N. Juknienė.
 23. Netradicinė pamoka ,,…tas amžius man auksinis atrodo…“ (Teodoras Jevlašauskis), skirta Reformacijos 500 metų jubiliejui – lietuvių kalba, „Versmės“ gimnazija, mokytojos V.Juškevičiutė, R.Kalendienė, I.Samoškienė, N.Katauskienė.
 24. Integruota matematikos ir lietuvių kalbos pamoka „Matematinė knyga. Trikampiai“ –lietuvių kalba, tikslieji mokslai (matematika), „Šaltinio“ progimnazija, mokytojos N. Bekerienė, V. Maslauskienė.
 25. Integruotas anglų ir vokiečių kalbų tęstinis projektas „Dienos rutina“ – užsienio kalbos, „Šaltinio“ progimnazija, mokytojos N. Juknienė, L. Zakarienė, V. Šlickytė.
 26. Matematikos valstybinių brandos egzaminų (2013 – 2017 m.) pagrindinės ir pakartotinės sesijų uždavinių sąlygos ir sprendimai sugrupuoti pagal temas – tikslieji mokslai (matematika), „Versmės“ gimnazija, mokytojos N. Pasičnikienė, G. Zaukevičienė.
 27. Spalvų ir skaičių pieva – ikimokyklinis ugdymas, Skaudvilės gimnazija, mokytoja P. Akramienė.
 28. Anglų k. pamoka „Žmogaus gyvenimo tarpsniai pagal V. Šekspyrą“ – Užsienio kalbos, Batakių pagrindinė mokykla, mokytoja R. Bernotienė.
 29. Integruota matematikos pamoka „Įvairūs uždaviniai“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja R. Gavėnienė.
 30. Integruota pamoka „Gyvoji-negyvoji gamta kūrybiniame darbe“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija,  mokytoja R. Krapavickienė.
 31. Integruota lietuvių k.- dailės pamoka „Veiksmo žodžiai“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja R. Paulauskienė.
 32. Integruota muzikos pamoka „Ritminiai pratimai“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja R. Skrodenienė.
 33. Lietuvių kalbos-dailės-pasaulio pažinimo pamoka „Pamoka apie knygą“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja R. Urbutienė.
 34. Integruotas kūno kultūros ir matematikos užsiėmimas ,,VAROM2“ – tikslieji mokslai (matematika) ir  kūno kultūra, Žygaičių gimnazija, mokytojai A. Marozienė, V. Bliūdžiutė, R. Ramanauskas.
 35. Biologijos kartojimo pamoka 11-12kl., naudojant žaidimo metodą – gamtos mokslai (biologija), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja V.Kalašinskienė.
 36. Netradicinė matematikos pamoka „Skaičiaus Pi diena“ – Tikslieji mokslai (matematika), „Versmės“ gimnazija, mokytojos V. Kazokienė, N. Pasičnikienė, G. Zaukevičienė.
 37. Integruota lietuvių k. ir pasaulio pažinimo pamoka „Ką aš žinau apie Joną Basanavičių“ – pradinis ugdymas, lietuvių kalba, M.Mažvydo progimnazija, mokytojos V. Milkintienė, L. Bredelienė.
 38. ŠEŠIŲ SKRYBĖLIŲ METODO TAIKYMAS UŽSIENIO (RUSŲ) KALBOS PAMOKOSE – užsienio kalbos, Žygaičių gimnazija, mokytoja V.Ūksienė
 39. Integruota rusų k., muzikos ir dailės pamoka ,,M. K. Čiurlionis muzikoje ir dailėje“ – Meninis ugdymas, ir užsienio kalbos (dailė, rusų kalba, muzika), Žygaičių gimnazija, mokytojai V. Butkus, V.Ūksienė, B. Bacevičienė.
 40. Lietuvių k., matematikos pamoka „Kaip etninės kultūros elementų integravimas į dalykų turinį gali paįvairinti ugdymo procesą, skatinti mokymosi motyvaciją“ – Tikslieji mokslai ir lietuvių kalba, (matematika, lietuvių k.), Suaugusiųjų mokymo centras, mokytojos Z.Jarašūnienė, R. Skrodenienė
 41. Netradicinė integruota pamoka „B. Baltrušaitytės vaikystės takais“ – lietuvių kalba, pradinis ugdymas, Lomių pagrindinė mokykla, mokytojos L. Užkurienė, V. Antanavičienė, N. Orentienė.
 42. „Gatvėje būk saugus“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos St. Puteikienė, R. Šion, N. Kaluževičienė.

2017 METAI

 1. Pateiktys muzikos pamokai „Ritmas ir metras“ –meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 2. Pateiktys muzikos pamokoms „Muzikos atlikimo priemonės“ ir „Muzikos žanrai“, - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 3. Pateiktys muzikos pamokoms „Sutartinės“ - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 4. Gruzinų liaudies dainos „Suliko“ aranžuotė chorui ir instrumentiniam ansambliui - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja I.Altaravičienė.
 5. L.Vilkončiaus dainos „Dideli nykštukai“ aranžuotė – meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja I.Altaravičienė.
 6. Geografijos ir anglų k. integruota pamoka „Alternatyvieji energijos šaltiniai“ – Socialiniai mokslai ir užsienio kalbos (geografija, anglų kalba), „Versmės“ gimnazija, mokytojos I.Vaičienė, J.Orlovienė.
 7. Matematikos ir anglų k. pamokos medžiaga „Rinkiniai, jų tipai, rinkinių skaičių radimas“ – Tikslieji mokslai ir užsienio kalbos (matematika, anglų kalba), „Versmės“ gimnazija, mokytojos V.Skiepenaitienė, I.Vaičienė.
 8. „Paprastosios trupmenos ir natos“, integruotos matematikos ir muzikos pamokos planas ir užduotys – tikslieji mokslai ir meninis ugdymas (matematika ir muzika), M.Mažvydo progimnazija, mokytojos V.Baltrušaitienė, A.Peldžiuvienė.
 9. Renginio scenarijus „Vėrinys Šv. Kalėdoms“ –Dorinis ugdymas, tikyba, „Aušros“ progimnazija, mokytoja Jolanta Lunskienė.
 10. „Praktikos darbas „Maisto medžiagos reikalingos organizmui“ “ – gamtos mokslai (biologija), „Aušros“ progimnazija,  mokytoja A. Vaičiūnienė.
 11. „Gavėnia. Jėzaus Kristaus kančios kelias“ – Dorinis ugdymas, tikyba, „Aušros“ progimnazija, mokytoja J.Lunskienė.
 12. „Pasikeiskime kalėdinėmis atvirutėmis“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos R. Šion, V. Antanavičienė.
 13. Projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ aprašymas – pradinis ugdymas, Lomių pagrindinė mokykla, mokytojos V. Antanavičienė, L. Užkurienė, N. Orentienė, I. Ambrozevičienė.
 14. Vaizdo pamokos: „F.Gruber, J.Mohr. „Tyli naktis“ “ ir „A.Zarnack, E.Anshuts. „Eglutė“ “ – meninis ugdymas, muzika, Muzikos mokykla, mokytoja S. Pumputienė.
 15. „Užduočių paketas 2017 m. rajoninei 8 klasių mokinių rusų kalbos olimpiadai“ – rusų kalba, Skaudvilės gimnazija, mokytojos V. Ivoškienė ir D. Eitutienė.
 16. „Skaitymo ir rašymo įgūdžių ugdymas dailės pamokose“ – meninis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla ir „Versmės“ gimnazija, mokytoja G. Budginienė.
 17. „Garsai ir raidės“ (1 klasė) – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja Rasa Paulauskienė.
 18. Parengta medžiaga pradinukų „Protų mūšis“ – pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja R.Krapavickienė.
 19. Pasaulio pažinimo pamoka 2-oje klasėje „Kas gerai jaučiasi vandenyje?“ – pradinis ugdymas, Skaudvilės gimnazija, mokytojos R. Smailienė, O. Jorudienė, J. Gužauskienė.
 20. Saugus eismas 1 – 4 klasei „Saugus elgesys kelyje“ – pradinis ugdymas, Lauksargių pagrindinė mokykla, mokytoja R. Paulikaitienė.
 21. Mokytojos patirtis „Klasės auklėtojo bendradarbiavimo su šeima formos“ – pradinis ugdymas, Lauksargių pagrindinė mokykla,  mokytoja V. Vaišvilaitė.
 22. „Edukaciniai kilimėliai“ (darbas su Bee- Bot ir Blue- Bot robotukais) – priešmokyklinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja I. Eičienė.
 23. „Pasakų skaidrės“ – ikimokyklinis ugdymas, VRCM „Pušelė“, mokytoja I. Naujokienė.
 24. „Oras, saulė ir vanduo – natūralūs sveikatos šaltiniai“ (VRCM „Pušelė“ speci. ikimokyklinio ugd. grupės sveikatinimo natūraliais gamtos veiksniais projektas) – ikimokyklinis ugdymas, VRCM „Pušelė“, mokytojos I. Ambrozaitienė, S. Urbienė, S. Šeputienė.
 25. „Šviesos lenta – nauja ir kitokia kūrybinė erdvė užsiėmimams su vaikais, turinčiais SUP“ – specialusis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, specialioji pedagogė N. Juščiuvienė.
 26. „Būdai ir metodai, padedantys atsikleisti SUP mokinių asmenybėms“ - specialusis ugdymas, VRCM „Pušelė“, pedagogė A. Dadurienė.

2016 METAI

 1. „Didžiosios pasaulio religijos“ – dorinis ugdymas (tikyba), Skaudvilės gimnazija,  mokytoja R. Šiurienė.
 2. „Atvelykis“ (renginio scenarijus) – dorinis ugdymas/neformalus ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja V. Nauburienė.
 3. „Stereotipai ir klaidingo požiūrio pasekmės asmeniui“ - dorinis ugdymas (tikyba), Žygaičių gimnazija, mokytoja L. Balčiuvienė.
 4. „Neturėk kitų Dievų tik mane vieną“ - dorinis ugdymas (tikyba), Tarailių progimnazija, mokytoja Dž. Vaitkevičienė.
 5. „Gavėnios pamąstymai“ - dorinis ugdymas (tikyba), Žalgirių gimnazija, mokytoja Kristina Tymalkienė.
 6. Integracinis projektas „Simetrija aplink mus“ – tikslieji mokslai (IT ir matematika) ir meninis ugdymas (dailė), „Aušros“ progimnazija, mokytojos G.Statkuvienė, I.Ambrozienė, V.Karbauskienė.
 7. „Vokaliniai pratimai“ – meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 8. Dainos „Vėjas man pasakė“ aranžuotė - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 9. „Menuetas“ - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 10. Dainos „Amigo para siempre“ aranžuotė - meninis ugdymas (muzika), „Versmės“ gimnazija,  mokytoja I.Altaravičienė.
 11. „Gamtos ritmai“ - meninis ugdymas (muzika), Muzikos mokykla, mokytoja S.Pumputienė.
 12. „Tai lietus (sol, mi, la, re) - meninis ugdymas (muzika), Muzikos mokykla, mokytoja S.Pumputienė.
 13. Lietuvių liaudies lopšinė „A-aa-pupa“ - meninis ugdymas (muzika), Muzikos mokykla, mokytoja S.Pumputienė.
 14. Lietuvių liaudies skaičiuotė „Uda-uda-udada“ - meninis ugdymas (muzika), Muzikos mokykla, mokytoja S.Pumputienė.
 15. Formalųjį ugdymą papildanti pučiamojo instrumento (klarneto) programa muzikos mokyklos mokinių ugdymui - meninis ugdymas (muzika), Muzikos mokykla, mokytojas A.Petraitis.
 16. Netradicinis pranešimas „Mes – tai lietuvių kalba, žemė, tėvai, tradicijos“ meninis pristatymas – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja N.Kaluževičienė.
 17. Popietė „Lietuviais esame mes gimę“ – pradinis ir meninis ugdymas, Socialiniai mokslai (istorija), Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos I.Sausienė, R.Fominichienė, V.Rukienė, L.Butvydienė, D.Šlionienė.
 18. Integruota pamoka „Kaip keičiasi vaikai augdami?“ – pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos L.Orlingienė, L.Midvikienė.
 19. Integruota pamoka „Mano diena. Kodėl miegame?“ - pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos V.Antanavičienė, R.Šion.
 20. Tekstiniai (judėjimo) uždaviniai  - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja V.Deksnienė.
 21. „Veiksmažodis“ - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja V.Novikienė.
 22. „Kalbos dalys“ - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja I.Šukaitienė.
 23. „Lietuvos spygliuočiai“ - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja V.Platakienė.
 24. „Atimtis ir sudėtis 10-ies ribose 1 klasei“ - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja V.Prialgauskienė.
 25. Pamokos medžiaga „Mano dienotvarkė. Kodėl reikalingas miegas?“ - pradinis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytojos L.Orlingienė, S.Puteikienė.
 26. Protmūšis „Lietuva – mūsų pasididžiavimas“ - pradinis ugdymas, M.Mažvydo progimnazija, mokytoja L.Tamašauskienė.
 27. Medžiaga istorijos pamokai „Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena“ – socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 28. Viktorina „Vasario 16-oji – valstybės atkūrimo diena“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 29. Medžiagos rinkinys istorijos mokytojui - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 30. Respublikinis internetinis projektas „One country – many stories“ – užsienio kalbos (anglų k.), Žalgirių gimnazija, mokytojos V.Jucienė, G.Kolesnikova.
 31. Seminaro anglų k. mokytojams „Engaging speaking“ medžiaga - užsienio kalbos (anglų k.), Žalgirių gimnazija, mokytojos V.Jucienė, G.Kolesnikova.
 32. Internetinio video konkurso „My school is my castle“ medžiaga - užsienio kalbos (anglų k.), Žalgirių gimnazija, mokytojos V.jucienė, G.Kolesnikova.
 33. Metodinė priemonė „Mokiniai – mokiniams – pamoka „Having fun with English“ - užsienio kalbos (anglų k.), Žalgirių gimnazija, mokytojos V.jucienė, G.Kolesnikova.
 34. Popietė „Į kalbų pasaulį“ - užsienio kalbos, Žygaičių gimnazija, mokytoja V.Ūksienė.
 35. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas. Anglų kalba. - užsienio kalbos, Tauragės PRC, mokytoja L.Trumpaitienė.
 36. Užsienio kalbos (rusų) modulio 5kl. „Mokomės žaisdami“ ilgalaikis planas - užsienio kalbos, Žygaičių gimnazija, mokytoja V.Ūksienė.

2015 METAI

 1. „Etiketas. Stalo etiketas. Stalo serviravimas ir įrankiai“ - dorinis ugdymas (etika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja V. Vaičekauskienė.
 2. „Kryžiuje yra gyvenimas, kryžiuje yra išganymas..“ (rajoninio konkurso medžiaga) - dorinis ugdymas (tikyba), rajono tikybos mokytojų grupė.
 3. „Šventųjų Kalėdų belaukiant“ - dorinis ugdymas (tikyba), „Aušros“ progimnazija, mokytoja L.Lunskienė, J.Starukienė.
 4. „Santuokos motyvai“ - dorinis ugdymas (etika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja V. Vaičekauskienė.
 5. Ilgalaikiai dorinio ugdymo – etikos planai 11-12 kl. Šeimos etikos ir Profesinės etikos moduliai. - dorinis ugdymas (etika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja V. Vaičekauskienė.
 6. Integruota matematikos – lietuvių k. pamoka „Natūraliųjų skaičių skaitymas ir rašymas“ – tikslieji mokslai (matematika) ir lietuvių k., M.Mažvydo progimnazija, mokytojos V.Baltrušaitienė, V.Milkintienė.
 7. Integruota technologijų programa 9-10 klasei. Profesijos pasirinkimo testas. - meninis ugdymas (technologijos), Žalgirių gimnazija, mokytojas A.Lobinas.
 8. Integruota technologijų programa 9-10 klasei. Projektinis darbas „Lietuvos ūkio šakos“ - meninis ugdymas (technologijos), Žalgirių gimnazija, mokytojas A.Lobinas.
 9. „Konstrukcinės medžiagos. Metalas. Metalo dirbinių gamyba.“ - meninis ugdymas (technologijos), Žalgirių gimnazija, mokytojas A.Lobinas.
 10. Tradicinio renginio „Šokio oazė“ 2015m. renginio medžiaga - meninis ugdymas (šokis), MKC, mokytoja J.Urbutė.
 11. Tauragės r. mokyklų 9-10 klasių mokinių ekonomikos konkurso medžiaga – Socialiniai mokslai (ekonomika), Tauragės PRC, mokytoja G.Žylienė.
 12. Metodinė priemonė klasių vadovams, ruošiant vaikų charakteristikas ir siekiant nuosekliau pažinti vaiko asmenybę ir ją ugdyti – pagalba mokiniui, M.Mažvydo progimnazija, psichologė E.Ramanauskaitė.
 13. Rajoninės konferencijos „Prevencinės veiklos mokyklose sėkmės“ medžiaga – konferencijos, Jovarų pagrindinė mokykla.
 14. „Naminiai gyvūnai“ - pradinis ugdymas, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja S.Jurgilienė.
 15. Tauragės r. mokyklų 9-10kl. mokinių ekonomikos konkursas „Jaunas ir verslus“ – socialiniai mokslai, Tauragės PRC, mokytoja G.Žylienė.
 16. „Profesijos susijusios su istorijos mokslu“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 17. Medžiaga pamokai „Be kaltės kalti“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 18. Projektinio darbo medžiaga „Už tėvynę ir laisvę“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 19. Medžiaga pamokai „Ten kur rašyta laisvė“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 1.  METAI

 

 1. „Kitokie žmonės“ - dorinis ugdymas (etika), „Versmės“ gimnazija, mokytoja V. Vaičekauskienė.
 2. „IKT taikymas ikimokykliniame ugdyme“ – ikimokyklinis ugdymas, L.d. „Ąžuoliukas“, pedagogė A.Šulcienė.
 3. H.Radausko kūrybos apibendrinimas IV-oje gimnazijos klasėje. – Lietuvių k., „Versmės“ gimnazija, mokytoja R.Kalendienė.
 4. Tradicinė šventė skirta Šv. Valentino dienai paminėti – Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja R.Gudauskienė.
 5. „Veiksmo žodžiai - veiksmažodžiai“ – specialusis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja N.Juščiuvienė.
 6. „Skaičių nuo 1 iki 10 loto“ - specialusis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja N.Juščiuvienė.
 7. „Garsų o ir uo mokymas“ - specialusis ugdymas, Jovarų pagrindinė mokykla, mokytoja N.Juščiuvienė.
 8. Mokymo priemonė garsų ir raidžių L ir R diferencijavimui  - specialusis ugdymas, l.d. „Ąžuoliukas“, mokytoja A.Šulcienė.

2013 METAI

 1. „5-7 metų vaikų kalbiniai žaidimai“ – ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Žvaigždutė“, mokytoja N.Meištininkienė.
 2. „Švenčių scenarijai“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Žvaigždutė“, mokytoja N.Meištininkienė.
 3. Geroji darbo patirtis lietuvių k. pamokose „Tai man sekėsi geriausiai“ - Lietuvių k., Adakavo mokykla - daugiafunkcis centras, mokytoja Z.Jarašūnienė.
 4. Matematikos kompiuterizuoto mokymo priemonė „MKMP“ specialiųjų poreikių mokiniams – tikslieji mokslai (IT), Batakių pagrindinė mokykla, mokytoja L.Čeponienė.
 5. „Etninės kultūros svarba ir puoselėjimas technologijų pamokose“ - meninis ugdymas (technologijos), Pagramančio pagrindinė mokykla, mokytoja J.Ječienė.
 6. „Meniniai odos darbai ugdant mokinius technologijų pamokose ir užklasinėje veikloje“ - meninis ugdymas (technologijos), „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja A.Paulauskienė.
 7. „Aksesuarų kūrimas panaudojant retąsias medžiagas“ - meninis ugdymas (technologijos), Pagramančio pagrindinė mokykla, mokytoja J.Ječienė.
 8. M.Mažvydo pagrindinės mokyklos metodinis leidinys „Mokytojų kūrybiškumas organizuojant integruojamąją veiklą“ – M.Mažvydo pagrindinės mokyklos mokytojų komanda.
 9. „Valstybinių švenčių ir minėjimų scenarijai“ – socialiniai mokslai, Jovarų pagrindinė mokykla, „Versmės“ gimnazija, mokytoja I.Sausienė.
 10. Metodinė priemonė, vaikų patyčių prevencijos programa „Draugai neturi paslapčių“ – Pagalba mokiniui, M.Mažvydo progimnazija, psichologė E.Ramanauskaitė.
 11. Mokinių mokymosi veiklos stebėsena ir pažangos į(si)verinimas. – pagalba mokiniui, „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja S.Gembutienė.
 12. Metodinė priemonė 9 klasei, pamokų ciklui apie Napoleoną „Napoleono epocha“ - socialiniai mokslai (istorija), Žalgirių gimnazija, mokytoja K.Tiepelienė.
 13. „Korekcinė užduotys mokiniams turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių“ - specialusis ugdymas, pagalbos specialistės S.Lukošaitienė, E.Kaminskienė, J.Aleknienė.
 14. Metodinė priemonė anglų k. žinių ugdymui „Bossa and Roses“ - užsienio kalbos, Žalgirių gimnazija, mokytoja J.Pukelienė.

2012 METAI

 1. Mokytojos L.Putinienės parengta metodinė medžiaga Ev Liuteronų tikybos pamokoms - dorinis ugdymas (tikyba).
 2. „Baltymų biosintezės modeliavimas“ – gamtos mokslai (biologija), Žalgirių gimnazija, mokytoja S.Pečiulienė.
 3. „Jaunųjų fizikų mokyklos „Fotonas“ konferencijos medžiaga“ - gamtos mokslai (fizika), Žalgirių gimnazija, mokytojas A.Kiniulis.
 4. Projektas „Tarp žemės ir kosmoso“ - gamtos mokslai (fizika), Žalgirių gimnazija, mokytojas A.Kiniulis.
 5. „Kūrybiškumo ugdymas priešmokykliniame ir pradiniame amžiuje“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Lauksargių pagrindinė mokykla, mokytoja V.Juščienė.
 6. „Ekologinio aplinkosauginio ugdymo patirtis priešmokykliniame amžiuje“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Žvaigždutė“, mokytoja N.Meištininkienė.
 7. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės Vidos Juščienės pedagoginės patirties ir veiklos kompiuterinis aplankas“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Lauksargių pagrindinė mokykla, mokytoja V.Juščienė.
 8. „Sveikatos saugojimo kompetencija“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, Lauksargių pagrindinė mokykla, mokytoja V.Juščienė.
 9. Pasaka „Pirštinė“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Kodėlčius“, mokytoja R.Karpienė.
 10. Pranešimas „Ar vadovaujantis partnerystės principu užtikriname darbinę drausmę pamokoje? – Žygaičių gimnazija, mokytoja A.Marozienė.
 11. Seminaro medžiaga „Mokymosi motyvacija“ - Žygaičių gimnazija, mokytoja V.Bliūdžiutė.
 12. „Vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas Tauragėje“ – Rajono ugdymo įstaigų patirtis.
 13. Gabaus vaiko ugdymas projekto „Vokiečių kalba su Hans Hase priešmokyklinėse grupėse“ veikloje – užsienio kalbos (vokiečių k. ), „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja N.Juknienė.

2011 METAI

 1. Respublikinė mokinių ir mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Gamtą mylėti per maža – ją reikia pažinti“ - gamtos mokslai, „Šaltinio“ progimnazija.
 2. „Tiriamieji mokinių darbai biologijos ir geografijos ugdyme“ – biologija, geografija, „Versmės“ gimnazija, mokytojos V.Kalašinskienė, J.Orlovienė.
 3. „Versi knygos lapelius ir atversi stebuklus“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Kodėlčius“, mokytoja M.Beišienė.
 4. Metodinė diena l.d. „Ąžuoliukas“ - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Ąžuoliukas“ ikimokyklinio ugdymo pedagogės.
 5. Ikimokyklinis ugdymas – dabartis ir perspektyvos“ (konferencijos medžiaga) - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, l.d. „Ąžuoliukas“.
 6. Kūrybinio konkurso, skirto rašytojos literatūrologės B. Baltrušaitytės – Masionienės 70-mečiui, mokinių darbai „...Kitaip negalėjo būti ...“ – lietuvių k., rajono lietuvių k. mokytojų komanda.
 7. „Mozaikos technika. Galimybės dailės pamokoje ir aplinkoje“ - meninis ugdymas (dailė), MKC, mokytojos V.Karbauskienė, J.Navickienė.
 8. „Nėrimas ant šakutės“ - meninis ugdymas (technologijos), „Šaltinio“ progimnazija, mokytoja A.Paulauskienė.
 9. VGK komandinio darbo ypatumai, atliekant asmens pedagoginį, psichologinį vertinimą. – pagalba mokiniui, Tauragės PPT, psichologė V.Ališauskaitė.
 10. Seminaro medžiaga „IKT ir inovatyvūs ugdymo metodai šiuolaikinėje mokykloje“ – Pagramančio pagrindinė mokykla, mokytoja A.Šulcienė.