STEAM atviros prieigos centro vadovo konkursas

Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio STEAM atviros prieigos centro vadovo konkursas.

Pareigybė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio STEAM atviros prieigos centro vadovas – 1,0 etatas (40 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,08-10,77.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją,
 • turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;
 • išmanyti Viešojo administravimo, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį švietimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti bendrąsias kompetencijas: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, gebėjimo organizuoti ir koordinuoti komandos darbą, bendravimo ir informavimo, lyderystės;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne mažesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • domėtis naujomis mokymo metodikomis ir pedagoginėmis, švietimo vadybinėmis naujovėmis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos kategorijų, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti STEAM centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, užtikrinti jų kokybę;
 • Planuoti STEAM centro veiklą, rengti planavimo dokumentus ir juos įgyvendinti;
 • Rengti STEAM centro personalo pareigybių aprašymus ir teikti juos Įstaigos vadovui tvirtinti;
 • Planuoti finansinių išteklių poreikį ir teikti informaciją Įstaigos vadovui;
 • Teikti siūlymus Įstaigos vadovui dėl STEAM centre veikiančių laboratorijų įkūrimo, pertvarkymo ir kitais STEAM centro veiklos klausimais;
 • Rengti su STEAM centro veikla susijusių teisės aktų projektus ir teikti Įstaigos vadovui;
 • Rūpintis STEAM centro žmogiškaisiais, materialiniais, finansiniais ištekliais;
 • Analizuoti ir vertinti STEAM centro veiklą, inicijuoti ir vykdyti STEAM centro veiklos kokybės įsivertinimą;
 • Rengti ataskaitas apie STEAM centro vykdomus veiklos rezultatus ir numatomus darbus;
 • Atstovauti STEAM centrui kitose institucijose ir įstaigose;
 • Bendradarbiauti su kitais nacionaliniais ir regioniniais STEAM centrais, Įstaigos partneriais ir kitomis organizacijomis;
 • Užtikrinti informacijos sklaidą apie STEAM centre vykdomas veiklas;
 • Sudaryti ir užtikrinti STEAM centro lankytojams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
 • Planuoti ir sudaryti sąlygas STEAM centro darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
 • Konsultuoti Įstaigos padalinius, jų darbuotojus ir teikti jiems pagalbą su STEAM centro veikla susijusiais klausimais;
 • Vykdyti kitus, su STEAM centro vadovo darbo funkcijomis ir STEAM centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius Įstaigos vadovo pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pasiteirauti galima: tel. +370 446 55 244.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.
 2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė
 3. El. paštu – pedagogas@taurage.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. spalio 17 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. spalio 19 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Klasės valandėlė „Klasės portretas. Mano vieta joje“

2022 m. rugsėjo 21d.  Tauragės „ Versmės“ gimnazijos II kl. mokiniams buvo pravestas meninės saviraiškos užsiėmimas tema: „Klasės portretas. Mano vieta joje“. Šio užsiėmimo tikslas buvo naudojant meno saviraiškos metodus kurti pozityvesnius santykius su savimi ir klasės draugais.

Mokiniai turėjo puikią galimybę laisvai kurti, pabendrauti su klasės draugais bei pasijusti savo klasės dalimi. Mokėsi drauge dalintis patiriamu kūrybos džiaugsmu, priimti save ir kitus tokius, kokie jie yra, atviriau išreikšti savo asmeninius jausmus, drąsiau kalbėti apie save, atrasti asmeninius resursus, gerinančius klasės gyvenimo kokybę bei padedančius sušvelninti patiriamus kasdieninius sunkumus.

Mokiniai suprato, kad nuo jų savijautos priklausys sėkmė moksle, kaip jie sutars su šeima, klasės draugais, mokytojais.

Ateities kūrėjos atvyksta į Tauragę

Mergaitės, merginos, moterys! Leiskimės drauge į technologijų pasaulio pažinimo kelionę 

🚀

Nemokamas užsiėmimas vyks mažose grupelėse, o mergaitėms/moterims padės ir procesus paaiškins mentoriai – technologijų profesionalai ir entuziastai.

2022-09-29 
14:30

Tauragės STEAM centras, Aerodromo g. 6, Tauragė

Renginys nemokamas. Vietų kiekis ribotas. Būtina registracija. 

Daugiau informacijos ir registracija https://forms.gle/JSMTTDLeE9ngUJWd7

Organizuoja – Akademija „bit&Byte“.
Globoja – JAV programavimo paslaugų įmonė Devbridge ir jų įkurta „Sourcery For Kids“ akademija. 

Konkursas „Mano projektas STEM klasėje“

Lietuvos inžinerijos ir technologijų pramonės asociacija LINPRA kviečia 7-8 klasių moksleivius dalyvauti STEM gebėjimų konkurse.

Konkursas skirtas tiems, kas domisi STEM dalykais, lanko STEM pamokas ar būrelius, o gal turi technologinį hobį ir užsiima juo laisvalaikiu savarankiškai.

Parodyk savo mėgstamiausias inžinerines technologijas ir kaip tau sekasi su jomis dirbti ar eksperimentuoti! 😊

Konkurso užduotis moksleiviui:

Pristatyti kūrybinį STEM projektą, kurį šį rudenį įgyvendini STEM klasėje.

 • Projektui pasirink STEM klasėje naudojamą įrenginį ar technologiją.
 • Su pasirinkta technologija sukurk bet kokį gaminį ir vizualiai pristatyk jo sukūrimo procesą; ARBA pristatyk, kaip supranti pasirinktos mėgstamos STEM technologijos ar įrenginio veikimą ir jo panaudojimo galimybes (ką daro šis įrenginys / technologija?).
 • Gaminio sukūrimo eigą / STEM technologijos galimybes gali pristatyti šiais būdais:
  • nupiešti plakatą / suklijuoti koliažą ir atsiųsti jo raiškią nuotrauką;
  • paruošti prezentaciją kompiuteriu (PowerPoint);
  • nufilmuoti.

Nieko tokio, jeigu paties gaminio nespėsi sukurti iki galo. Konkursui svarbiausia pateikti pristatymą, kaip naudoji STEM technologiją ir kokios jos galimybės. Žinoma, jeigu gaminį sukursi – pristatyk ir jį!

 • Konkursui skirtą medžiagą – raiškią plakato nuotrauką, prezentaciją ar video filmuką – atsiųsk el. paštu konkursas@linpra.lt.
 • Konkurso darbus vertins LINPRA sudaryta komisija.
 • Laimėtojais išrinksime 3 kūrybiškiausius moksleivius, kurie vaizdžiai, išmaniai ir gudriai pristatys savo STEM projektus. Dovana kiekvienam iš trijų laimėtojų – 200 Eur vertės ElektroMarkt dovanų čekiai.
 • Laimėtojai bus paskelbti ir apdovanoti Balttechnika 2022 parodos metu spalio 21 d. 10 val. LITEXPO parodų rūmuose (seminarų erdvė, 3 salė).

Registracija į STEAM centro veiklas

Čia galite susipažinti su STEAM centro laboratorijų užimtumu rugsėjo – lapkričio mėn.

Pageidaujantys registruotis į dar likusias laisvas vietas, gali kreiptis

el. paštu vilmovai@gmail.com arba telefonu 8 685 82765 – Vilma Vaičekauskienė, neformaliojo švietimo organizatorė/projektų koordinatorė

https://docs.google.com/document/d/1yh6RdeaVoobYK9wsWW5i-08iMTN-nCIqgg-XUtTYXIs/edit?usp=sharing