STEAM atviros prieigos centro vadovo konkursas

Skelbiamas Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio STEAM atviros prieigos centro vadovo konkursas.

Pareigybė – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro padalinio STEAM atviros prieigos centro vadovas – 1,0 etatas (40 darbo valandų per savaitę). Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 10,08-10,77.

Pagrindiniai kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją,
 • turėti ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažesnę kaip 2 metų vadybinio darbo patirtį švietimo sistemoje;
 • išmanyti Viešojo administravimo, vietos savivaldą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius neformalųjį švietimą, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti bendrąsias kompetencijas: asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, gebėjimo organizuoti ir koordinuoti komandos darbą, bendravimo ir informavimo, lyderystės;
 • mokėti vartotojo lygiu dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);
 • turėti projektų rengimo ir vykdymo patirties;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne mažesniu nei B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
 • domėtis naujomis mokymo metodikomis ir pedagoginėmis, švietimo vadybinėmis naujovėmis;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos kategorijų, patvirtintų Lietuvos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus.

Pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoti, koordinuoti ir kontroliuoti STEAM centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, užtikrinti jų kokybę;
 • Planuoti STEAM centro veiklą, rengti planavimo dokumentus ir juos įgyvendinti;
 • Rengti STEAM centro personalo pareigybių aprašymus ir teikti juos Įstaigos vadovui tvirtinti;
 • Planuoti finansinių išteklių poreikį ir teikti informaciją Įstaigos vadovui;
 • Teikti siūlymus Įstaigos vadovui dėl STEAM centre veikiančių laboratorijų įkūrimo, pertvarkymo ir kitais STEAM centro veiklos klausimais;
 • Rengti su STEAM centro veikla susijusių teisės aktų projektus ir teikti Įstaigos vadovui;
 • Rūpintis STEAM centro žmogiškaisiais, materialiniais, finansiniais ištekliais;
 • Analizuoti ir vertinti STEAM centro veiklą, inicijuoti ir vykdyti STEAM centro veiklos kokybės įsivertinimą;
 • Rengti ataskaitas apie STEAM centro vykdomus veiklos rezultatus ir numatomus darbus;
 • Atstovauti STEAM centrui kitose institucijose ir įstaigose;
 • Bendradarbiauti su kitais nacionaliniais ir regioniniais STEAM centrais, Įstaigos partneriais ir kitomis organizacijomis;
 • Užtikrinti informacijos sklaidą apie STEAM centre vykdomas veiklas;
 • Sudaryti ir užtikrinti STEAM centro lankytojams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
 • Planuoti ir sudaryti sąlygas STEAM centro darbuotojams tobulinti kvalifikaciją;
 • Konsultuoti Įstaigos padalinius, jų darbuotojus ir teikti jiems pagalbą su STEAM centro veikla susijusiais klausimais;
 • Vykdyti kitus, su STEAM centro vadovo darbo funkcijomis ir STEAM centro veiklos tikslų, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu susijusius Įstaigos vadovo pavedimus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Motyvacinį laišką;
 6. Galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Pasiteirauti galima: tel. +370 446 55 244.

Dokumentų pateikimo variantai:

 1. Asmeniškai konkurso organizatoriui – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centras, Aerodromo g. 6, Tauragė.
 2. Registruotu laišku – Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centrui, Aerodromo g. 6, LT-72186 Tauragė
 3. El. paštu – pedagogas@taurage.lt

Pretendentai dokumentus pristato iki 2022 m. spalio 17 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir patikrinus grąžinami pretendentui.

Pokalbis su pakviestais pretendentais vyks 2022 m. spalio 19 d. Apie tikslesnį pokalbio laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu.

Teisingumo ministerijos informacija dėl elektroninio leidinio nukentėjusiems asmenims.

Teisingumo ministerija, įgyvendindama Lietuvos Respublikos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims įstatymo (toliau – Pagalbos Įstatymas) 6 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus, parengė elektroninį informacinį leidinį „Ką turi žinoti nukentėjęs asmuo?“. Elektroninio informacinio leidinio tikslas – užtikrinti, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėję asmenys žinotų savo teises ir galėtų jomis efektyviai naudotis, taip pat neatidėliotinai gauti būtiną pagalbą bei kreiptis į pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybą. Šiame leidinyje galima rasti informaciją, kur nukentėjus nuo nusikaltimo reiktų kreiptis skubios pagalbos, kokios yra nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų teisės, kaip galima pateikti skundą. Taip pat leidinyje aprašytos išlaidų, susijusių su patirta žala, kompensavimo sąlygos, advokato teisinės pagalbos suteikimo galimybės, pagalbos tarnybų teikiamos paslaugos, pateikti jų kontaktai bei kita aktuali informacija.   

Susipažinti su leidiniu galima čia >>>

Dėl situacijos, susijusios su įvykiais Ukrainoje

Žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose, iš artimųjų ir kitų suaugusiųjų girdėdami daug skirtingos informacijos apie karinius veiksmus Ukrainoje, vaikai ir paaugliai gali jausti didelį nerimą, baimę, nesaugumą, jiems gali kilti įvairių klausimų. Kalbėti šia tema dažnam sunku. Nuo mūsų, suaugusiųjų reakcijų ir elgesio priklauso vaikų emocinė savijauta, saugumo jausmas, todėl labai svarbu kalbėti su vaikais šia tema, tinkamai atsakyti į jiems kylančius klausimus.

Didesnį nerimą, įtampą gali patirti:

 • Medikų, kariškių vaikai („…ar ir tave iškvies į Ukrainą?“ , „… kas manimi pasirūpins, jeigu iškvies?“);
 • Rusakalbiai vaikai arba vaikai, kurių pavardė ar vardas skamba rusiškai (jau pastebėta apie agresijos protrūkius, kai vaikai yra kaltinami, pastebėta muštynių, susistumdymų, patyčių). Rekomenduotina vesti prevencinį darbą klasėse, konsultuoti individualiai ir grupėse;
 • Vaikai ir paaugliai, kurie ilgą laiką, nuolat „seka“ telefone naujienas ( „tik tok“ ir kt.);
 • Vaikai, kurie gyvena disfunkcinėse šeimose arba kai nėra ryšio tarp vaikų ir tėvų (vaikai lieka vieni su informacija, negali pasitarti, išsakyti baimių, nerimo);
 • Vaikai, paaugliai, kurie bandė žalotis/žalojasi, turi suicidinių minčių, ketinimų;
 • Vaikai, kurie neseniai patyrė netektį arba gedi dėl netekties (nuo Covid-19 ar kt.);
 • Specialiųjų poreikių vaikai, kurie turi intelekto negalią, elgesio emocijų sutrikimų ar kt. (jiems reikėtų paaiškinti konkrečiomis, suprantamomis sąvokomis, pavyzdžiais);
 • Vaikai, kurie turi fizinių negalavimų, negalių (nerimauja, kaip bus su jų sveikata, kas jais  pasirūpins).

Dalinamės Paramos vaikams centro paruoštomis rekomendacijomis, kaip kalbėtis su vaikais apie karą Ukrainoje.

Kaip su vaikais ir paaugliais kalbėtis apie karą Ukrainoje? (pvc.lt)

KŪRYBIŠKI RAŠYMO UŽSIĖMIMAI „Rašant pažįstu save“ 6-8 KLASIŲ MOKINIAMS

Užsiėmimai skirti visiems mokiniams, kurie nori patirti kūrybinį džiaugsmą , bendrystę, sėkmę ir emocinę gerovę. Kūrybiškas/atpalaiduojantis rašymo užsiėmimas – tai priešingybė gimtosios kalbos pamokai. Užsiėmimai skirti visiems mokiniams, kurie sako:

 • kad neturi minčių,
 • nori išbandyti, tai ko dar nebandė,
 • patirti džiaugsmą,
 • pamatyti save kitų akimis,
 • nusiraminti,
 • atlikti proto mankštą,
 • atrasti naują pomėgį sau.

Jei sieki pokyčių savo gyvenime, kviečiame Tave registruotis į Tauragės PPT (adresas: Aerodromo g. 6 ) organizuojamus du kūrybiškus rašymo užsiėmimus „Rašant pažįstu save“, kurie vyks 2022m. vasario 3 ir 7d.d.

Susipažinti plačiau >>>