Darbo tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui

centro direktorės 2017 m. rugsėjo 11 d.

įsakymu Nr. V-68

TAURAGĖS PAGALBOS MOKYTOJUI IR MOKINIUI CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro (toliau –Centro) vidaus darbo taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja Centro vidaus darbo tvarką, siekiant darbo laiko, žmogiškųjų išteklių naudojimo ir Centrui deleguotų funkcijų vykdymo.
 2. Centro vidaus darbo taisyklių privalo laikytis kiekvienas Centro darbuotojas.
 3. Taisykles tvirtina, darbuotojų darbą pagal jiems priskirtas funkcijas koordinuoja ir kontroliuoja Centro direktorius.

II. PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

 1. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami Centro direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais darbuotojams būtiną kvalifikaciją ir kompetencijas.
 2. Centro vyr. buhalterio ir pedagoginės psichologinės tarnybos vadovės pareigos įtrauktos į konkursinių pareigų sąrašą. Šiems darbuotojams skelbiamas konkursas LR Vyriausybės nustatyta tvarka.
 3. Sprendimą dėl kitų darbuotojų bei pretendentų priėmimą reglamentuoja 2016 m. sausio 15 d. direktorės įsakymu V-11 patvirtintas tvarkos aprašas, norminiais dokumentais, reglamentuojančiais darbuotojui reikalingą kvalifikaciją ir kompetencijas, pareigybių aprašais.
 1. Skelbimai užimti darbo vietai užimti skelbiami Centro interneto svetainėje, esant poveikiui – savivaldybės interneto svetainėje , rajono spaudoje.
 2. Priimant į darbą Centro darbuotoją, pasirašoma darbo sutartis, kurioje nurodomos pareigos, sutarties terminas, darbo laikas, darbo užmokesčio koeficientas. Darbo sutarties šalys gali sulygti ir dėl priedų, priemokų, premijų ar kitokio papildomo apmokėjimo.
 1. Darbuotoją, priimtą dirbti Centre, su vidaus darbo taisyklėmis, pareigybės aprašu pasirašytinai supažindina Centro direktorius.
 2. Jei veiklos eigoje vidaus tvarkos ar darbuotojų darbą reglamentuojantys dokumentai keičiasi, darbuotojai su jais supažindinami nedelsiant.
 3. Apie darbo sutarties sudarymą ir darbuotojo priėmimą į darbą nustatyta tvarka privaloma pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo teritoriniam skyriui mažiausiai prieš vieną darbo dieną iki nustatytos darbo pradžios.
 4. Darbo sutartis įsigalioja darbuotojui pradėjus dirbti.
 5. Iki darbo pradžios darbdavys privalo darbuotojui pateikti šią informaciją:

13.1 visas darbdavio pavadinimas, kodas, registruotos buveinės adresas;

13.2 darbo funkcijos atlikimo vieta;

13.3 Darbo funkcijos apibūdinimas;

13.4 Darbo pradžia, darbo pabaiga, kasmetinių atostogų trukmė, darbo užmokestis ir jo sudedamosios dalys, užmokesčio už darbą mokėjimo terminai ir tvarka.

13.5 Nustatyta darbuotojo darbo dienos arba darbo savaitės trukmė.

 1. Darbo sutartis pasibaigia:

14.1 nutraukus darbo sutartį šalių susitarimu;

14.2 nutraukus darbo sutartį vienos iš šalių iniciatyva;

14.3 nutraukus sutartį darbdavio valia;

14.4 nutraukus darbo sutartį nesant šalių valios;

14.5 mirus  fiziniam asmeniui.

 1. Bet kuri darbo sutarties šalis gali pasiūlyti kitai darbo sutarties šaliai nutraukti darbo sutartį.
 2. Pasiūlymas nutraukti darbo sutartį turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo sąlygos.
 3. Darbuotojai atleidžiami iš pareigų, vadovaujantis Lietuvos respublikos darbo kodekso reikalavimais. Darbuotojo atleidimo iš darbo diena laikoma paskutine darbo diena.
 4. Iki atleidimo iš darbo dienos darbuotojas turi atsiskaityti Centro direktoriui už jam priskirtą turtą.

III. DARBO IR POILSIO LAIKAS

 1. Darbuotojų darbo ir poilsio laikas nustatomas vadovaujantis Lietuvos respublikos darbo kodekso VIII skyriaus II dalimi .
 2. Centre dirbama : Pedagoginė psichologinė tarnyba gali dirbti nuo 7.00 iki 20.00valandos, Kvalifikacinė tarnyba nuo 8.000 iki 17.00 valandos. (penktadienį iki 15.45 ).
 3. Centre nustatyta 40 valandų, 5 dienų darbo savaitė. Atsižvelgdama į Centro darbuotojų prašymus, Centro direktorius gali nustatyti kitą darbo pradžios ir pabaigos laiką, laikydamasis LR darbo įstatymų reikalavimų.
 4. Esant poreikiui , turint darbuotojo sutikimą, direktorius įsakymu gali pavesti dirbti nedarbo dieną, suteikiant papildomą dieną prie kasmetinių atostogų.
 5. Tauragės pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojams, remiantis pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo 8 punktu (2017 spalio 31 d. švietimo ir mokslo ministro Nr. V-832  įsakymas )nustatomos kontaktinės darbo valandos kliento vertinimo ir konsultavimo funkcijoms vykdyti ir nekontaktinės valandos kitoms Centro nuostatuose ir pareigybių aprašymuose numatytoms funkcijoms vykdyti.
 1. Kontaktinių valandų metu:

24.1 psichologas vertina mokinio/vaiko raidos ypatumus, galias , sunkumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vaiko brandumą mokyklai, konsultuoja mokytojus/ tėvus, vaikus/ mokinius ugdymo organizavimo, psichologinių asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimo klausimais;

24.2 specialusis pedagogas atlieka mokinio/ vaiko pedagoginį vertinimą, konsultuoja mokytojus/tėvus, vaikus/mokinius pagalbos teikimo ir ugdymo organizavimo klausimais;

24.3 logopedas įvertina mokinio/vaiko kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, konsultuoja mokytojus, tėvus pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais;

24.4 gydytojas- neurologas atlieka vaiko/mokinio medicininę apžiūrą, įvertina sveikatos būklę, konsultuoja mokytojus/ tėvus neurologinių sutrikimų turinčius mokinius/vaikus ugdymo organizavimo ir problemų sprendimo klausimais.

25. Nekontaktinės valandos skiriamos:

25.1 tarnybos specialistų dokumentų rengimui ir tvarkymui;

25.2 ugdymo įstaigų ir visuomenės švietimui;

25.3 metodinių priemonių rengimui;

25.4 straipsnių, informacinių leidinių rengimui;

25.5 prevencijos ir kitų programų rengimui ir įgyvendinimui;

25.6 psichologinių, specialiųjų pedagoginių tyrimų organizavimui ir apibendrinimui;

25.7 kitai veiklai.

26. Esant būtinumui, darbuotojas direktoriaus leidimu gali palikti darbo vietą

26.1 išvykti į gydymo įstaigą;

26.2 Išvykti į savivaldybę, jos įstaigas, kitas darbi įstaigas darbo reikalais;

26.3 vykdyti pareigybės aprašymuose numatytas funkcijas už įstaigos ribų;

27. Centro darbuotojams pietų pertrauka numatyta nuo 12.00 iki 12.45. Ji į darbo trukmę neįskaitoma;

28. Dirbantiems pagal grafiką pietų pertrauka pailsėti ir pavalgyti numatoma individualiai. Darbuotojams, kurių darbo grafikas sudarytas iš kontaktinių ir nekontaktinių valandų, pertrauka nustatoma individualiai.

29. Darbuotojai, negalintys laiku arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti Centro direktorių ir nurodyti vėlavimo a neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, apie tai informuoja artimieji.

30, Švenčių išvakarėse darbuotojų darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

31. Atostogos darbuotojams suteikiamos vadovaujantis LR darbo kodeksu ir kitais dokumentais ne mažiau kaip dvidešimt darbo dienų, 40 darbo dienų atostogos suteikiamos darbuotojams , kurie priskiriami prie kategorijų, turinčių teisę į pailgintas atostogas. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis, švenčių dienos į atostogų laiką neįskaičiuojamos.

32. Atostogos darbuotojui suteikiamos pagal darbuotojo prašymą, viena atostogų dalis turi būti ne trumpesnė, kaip 10 darbo dienų.

33.Atostogų laiku darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

34. Atostoginiai išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš kasmetinių atostogų pradžią.

35.Darbuotoju atskiru prašymu, suteikus kasmetines atostogas, atostoginiai mokami įprasta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka.

36.Nemokamos atostogos gali būti suteikiamos LR darbo kodekse nurodytais atvejais. Išimties tvarka nemokamos atostogos gali būti suteikiamos darbuotojo ir Centro direktoriaus sutarimu, gavus darbuotojo prašymą.

IV. DARBO UŽMOKESTIS

37. Darbuotojų darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymais, Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu, savivaldybės Tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais.

38. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį. Gavus darbuotojo prašymą , mokamas ir vieną kartą per mėnesį, pinigus pervedant į darbuotojo prašyme nuodytą banko sąskaitą.

39.Darbuotojų komandiruočių išlaidos ir dienpinigiai mokami vadovaujantis LR vyriausybės patvirtintomis tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, atsižvelgiant į Centrui programų sąmatose skirtas lėšas.

40.Priedai, priemokos, vienkartinės išmokos skiriamos vadovaujantis LR vyriausybės patvirtinta biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbo apmokėjimo tvarka ir 2017 m. rugsėjo 11 d. direktorės įsakymu V-68 „Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centro darbo apmokėjimo tvarkos aprašu“ .

V. DARBUOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

41.Darbuotojai turi teisę:

41.1 į saugias ir sveikas darbo sąlygas bei tinkamai įrengtas darbo vietas;

41.2 dirbti ne nuolatinėje darbo vietoje, jei tai susiję su atliekamo darbo pobūdžiu arba pasiruošimu paskaitoms, seminarams ir pan.;

41.3 dirbti darbus kitoje darbovietėje, jeigu to nedraudžia įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai;

41.4 vykdyti profesinių žinių ir patirties sklaidą;

41.5 naudotis Centre esančiomis IT ir organizacinėmis priemonėmis;

41.6 tobulinti kompetencijas ir atestuotis;

41.7 gauti kūrybines arba mokymosi atostogas;

41.8 teikti pasiūlymus ir kritines pastabas dėl Centro veiklos.

VI DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

42. Centro darbuotojai atsako už materialinį turtą, kuris yra jų darbo kabinete.

43. Centro darbuotojai prisiima asmeninę atsakomybę už veiklas, kurios apibrėžtos jų pareigybėse.

VII. NUOBAUDOS UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

44. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį:

44.1 šiurkštus darbuotojo darbo pareigų pažeidimas;

44.2 per paskutinius 12 mėn. darbuotojo antras padarytas toks pats darbo pareigų pažeidimas;

45. Šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu gali būti: neatvykimas į darbą visą darbo dieną be pateisinamos priežasties, pasirodymas neblaiviam, atsisakymas tikrintis sveikatą, pasišalinimas be įspėjimo iš darbo vietos, tyčia padaryta turtinė žala darbdaviui, ir kiti pažeidimai, kuriais pažeidžiamos darbuotojo darbo pareigos.

46. Prieš priimdamas sprendimą nutraukti darbo sutartį, darbdavys privalo raštiškai pareikalauti darbuotojo rašytinio pasiaiškinimo, išskyrus atvejus, kai darbuotojas per darbdavio nustatytą laikotarpį šio paaiškinimo nepateikia. Sprendimą nutraukti darbo sutartį dėl darbuotojo padaryto nusižengimo darbdavys priima įvertinęs pažeidimo sudėtingumą, padarinius.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

47. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

48. Su Taisyklėmis darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

————————————————————–